O co jde?

ARCHA modlitby chce být dalším společenstvím, které překračuje hranice jednotlivých vyznání, nezávazným společenstvím lidí, kteří se modlí, kteří hledají Boha a smysl života. Proč se ale stát členem takového spolku? Protože jsme všichni povoláni k životu na stejné planetě a co víc, jsme Kristem povoláni k jednotě. Jde tedy o překročení předsudků a k započetí toho, co můžeme dělat "společně" už nyní - modlit se za sebe navzájem a za celý svět.

Z tohoto společenství je možné se kdykoli odhlásit, pokud nebudete zvládat "závazek", který je ve dvou formách - hodina modlitby týdně nebo měsíčně, ve které bude vždy zapojen třeba i jen všeobecně také úmysl ostatních členů společenství a prosba o jednotu křesťanů. Vystoupení nám prosím sdělte stručným emailem.

Členům, kteří se mnou sdílí katolické vyznání navrhuji účast v Eucharistickém hnutí. Závazek modlitby je zde stejný, měla by ale být vykonána v kostele před svatostánkem či vystavenou Nejsvětější svátostí. Časem začne jako pomoc k rozhovorům se svátostným Ježíšem v češtině vycházet i elektronická verze doprovodného sešitku, který zatím vydáváme pouze německy. Pokud vstoupíte do Eucharistického hnutí, nepůjde o zdvojené členství, ale o specificky katolický prvek, kterým můžeme obohatit toto společenství. Eucharistické hnutí funguje již s dlouhou tradicí jako laické hnutí založené a vedené Kongregací Nejsvětější svátosti - Eucharistiány. Zvláštním úmyslem katolických věřících by pak měla být také nová kněžská a řeholní povolání a prosba za kněze a biskupy. Katolická církev propůjčuje z pokladu zásluh Kristových plnomocné odpustky za alespoň půlhodinovou adoraci před eucharistickým Ježíšem či půlhodinové rozjímání Písma. Takto získané odpustky můžete obětovat za sebe či za zemřelé blízké. Proto se doporučuje modlitební závazek nedělit na části kratší než půl hodiny.

Členství v Arše či v Eucharistickém hnutí můžete nabídnout také starým a nemocným lidem ze svého okolí. Projevem naší vděčnosti za jejich modlitby a za obětované utrpení bude pravidelná modlitba za všechny živé i zemřelé členy našeho společenství.

Jako zvláštní nabídka úmyslu k modlitbě budou nabízeny i zcela konkrétní prosby ostatních členů, především ty nejpotřebnější. Pokud se vytvoří určitá členská základna, počítáme s vytvořením "magazínu", kam by každý mohl psát o svém vyznání a především hledat body, které nás sjednocují. Nechceme tak vytvářet žádné univerzální náboženství, žádnou novou sektu - spíš svoje členství v ARŠE můžeme všichni brát jako výzvu k posílení života ve své vlastní duchovní tradici a ve vlastní církvi.

S přáním dobře prožitého dne
fra Josef 

ZPĚT


HOME | Rozlišování povolání | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička


©2000 Societas Sanctissimi Sacramenti, E-mail: chrast@katolik.cz
SSS Comunity Vienna  - Tel. (0043) 1 597 81 17