Raniero CANTALAMESSA
EUCHARISTIE
naše posvěcení

Asi nejlepší knížka o eucharistii, která dosud v češtině vyšla. Určitě stojí za to si ji koupit a pročíst. Proto z ní zde nabízím několik témat, aby ten kdo váhá už neváhal...

(Není to naše práce, proto se nebojím ji chválit. Otec Cantalamessa je františkán a papežský kazatel)

 Informace o vydavateli a publikaci | OBSAH | Eucharistická teologie & spiritualita

Tolik už bylo napsáno o nejsvětější svátosti Boží lásky!
A přece se můžeme stále znovu nořit do jejích bezedných hlubin
a oběvovat v nich vždy nové obzory.
Otec Raniero je nám v tom znamenitým vůdcem.
Ve své knize (která vyšla v italštinějiž v 8. vydání!)
nám ukazuje, jak je eucharistie přítomna
v celých dějinách spásy od stvoření až do parusie.

Ve Starém zákoně v předobrazech, 
v Novém jako jejich naplnění, v církvi jako svátost,
která nás vtahuje do společenství 
s celou Nejsvětěšjí Trojicí, 
a přitom v horizontální rovině s bratřími a sestrami.
Neboť i o nich nám říká Kristus:
"Toto je moje tělo!"

Jako vždy dochází autor k překvapivým závěrům,
když prorocky zdvihá varovný prst,
protože "čas je krátký a konec světa se blíží".
Nemusí to být zrovna konec, jak se nám představuje
v apokalyptických předpovědích o konci světa,
v jakém jsme se pohodlně zabydleli.

Takto skončil svět židovský, svět římský,
svět feudální, svět komunistický...

A každého z nás čeká konec třeba ještě dnes
- a s ním i parusie!

                                           (Text na poslední stránce)

 

 

OBSAH:

    "Náš velikonoční beránek - Kristus - je už obětován."
    Eucharistie v dějinách spásy.
      1. Předobrazy eucharistie
      2. Eucharistie jako událost
      3. Eucharistie jako svátost
       
    "Toto je moje tělo, které se za vás vydává"
    Eucharistie tvoří církev proměněním
      1. "Rozlámal chléb"
      2. Vezměte, jezte z něho všichni
      3. "To je mé tělo, to je má krev"
      4. "Pojď k Otci!"
       
    "Kdo jí mne, bude žít ze mne"
    Eucharistie vytváří církev svatým přijímáním
      1. Společenství s tělem a krví Krista
      2. Kdo je spojen s Pánem, je s ním jeden Duch
      3. "Já v nich a ty ve mně": společenství s Otcem
      4. "Bůh nám dal do rukou své tělo"
      5. Přijímání Kristova těla, kterým je církev
       
    "Nebudete-li pít krev Syna člověka..."
    Eucharistie, účast na Kristově krvi
      1. Přijímání pod obojí způsobou
      2. Krev v Písmě svatém: předobraz, událost, svátost
      3. "Všichni jsme byli napojeni jedním Duchem"
       
    "To konejte na mou památku"
    Eucharistie tvoří církev prostřednictvím kontemplace
      1. Ustavičná vzpomínka na Krista
      2. Adorace před Nejsvětějším
      3. Dívám se na něho a on se dívá na mne
       
    "Dal jsem vám příklad"
    Eucharistie tvoří církev napodobováním - pouze začátek
      1. Smysl umývání nohou
      2. Duch služby
      3. Služba Ducha
      4. Služba chudým
       
    "Zde je někdo víc než Šalomoun"
    Eucharistie jako skutečná přítomnost Pána
      1. "Hle, Boží stan mezi lidmi!"
      2. "Co je dobré, toho se držte"
      3. Přítomnost skutečná, ale skrytá: latinská tradice
      4. Působení Ducha svatého: pravoslavná tradice
      5. Důležitost víry: protestantská tradice
      6. Pocit přítomnosti
      7. Naše odpověď na tajemství skutečné přítomnosti
       
    "Dokud on nepřijde"
    Eucharistie jako čekání na návrat Pána
      1. "Sursum corda!"
      2. Eucharistie vytváří farnost
      3. "Hle, Ženich přichází!"
      4. Čekání a angažování
      5. "Do domu Hospodinova půjdeme!"

Eucharistická teologie & spiritualita | Home | Apoštol eucharistie | Povolání


P. Raniero Cantalamessa
EUCHARISTIE - naše posvěcení

Knížku vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří r. 1997 - tam je možné ji objednat či je možné ji koupit ve většině katolických prodejen. Stojí 85 Kč a stojí za to!

Z italského originálu L´eucharistia nostra santificazione přeložila sr. T. Brichtová OP
Fotografie na obálce P. Vojtěch Kodet O.Carm

 

Eucharistická teologie & spiritualita | Home | Apoštol eucharistie | Povolání©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)