APOŠTOL EUCHARISTIE
Petr Julián Eymard
ve svých vlastních slovech

Úvod & Komentáře
Sr. Catherine Marie Caron, SSS

Eucharistiáni | Eymard obsah

Zde postupně dopřeložím i novější články. Při zpětné práci tedy záměrně začínám od konce, aby novější věci přibývaly ve vrchní části stránky a bylo tedy ihned zřejmé, zda se stránka dočkala nějaké změny.

Drtivá většina článků pochází z amerického časopisu Emmanuel. Pokud některý bude z jiného zdroje, bude to zvlášť uvedeno.


Květen 1998

Najít vlastní styl modlitby, vlastní skutečnou identitu v Boží přítomnosti, může být opravdu klíčem k integraci a harmonii, stejně jako k horlivému úsilí v modlitbě.

V následující pasáži provází sv. Petr Julián Eymard slečnu Antonii Bost na právě takové cestě.

Pokud jde o meditaci, chci abys byla učednicí modlitby, protože bez modlitby není bytostného spojení s Bohem. Potřebuješ druh modlitby, který by byl přiměřený tvému temperamentu, tvé situaci, vnitřním sklonům - tedy tvému vlastnímu srdci.

Mluv k Bohu prostě a upřímně, jako ke komukoli jinému, třeba jako k tvé sestře. Buď dítětem naplněným láskou ... Kéž to je víc vnitřní konverzace s Bohem, než práce rozumu.  Pak roztržitá, šílená meditace přijde k sobě, protože bude vyjadřovat všechny myšlenky a touhy srdce.


Duben 1998

Sv. Petr Julián Eymard byl mistrem vnitřního života. Jeho hluboká niternost byla v souznění s prostotou, s kterou ji žil. Jeho přátelé jej popsali jako "prostě prostého", přátelského a přirozeného. V tomto výtažku z dopisu paní Natalii Jordan nacházíme úryvky Písma, které živily jeho ducha:

Líbí se mi Váš současný stav, Vaše nastíněné plány, apoštolát příkladu, více vnitřních ctností, stálejší život v Bohu, ... to se osvědčí! Začněte u života s Bohem, a s Bohem uvnitř, protože Ježíš řekl: Jestliže mne kdo miluje, zachovává mé slovo; ...přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek." A tamtéž: "Jestliže mne kdo miluje, toho bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat."

Jednoho dne řekl apoštolům unaveným z apoštolátu: "Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!" Lukáš říká, že náš Pán často sám odcházel na horu, aby se celou noc modlil.

V žalmech říká Duch svatý ústy Davida: "Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin..."

Připomínám Vám všechny tyto věci, drahá dcero, a říkám Vám jednoduše: "Přebývejte uvnitř, žijte v nitru svého ducha, ovládejte se, obracejte se od vnějších věcí k těm vnitřním, svět nechte venku. Vaším úkolem je být s Ježíšem ve Vašem srdci, kde on inspiruje Vaši duši, hovoří k ní niternou řečí, kterou slyší a které rozumí pouze láska."


Březen 1998

Sv. Petr Julián Eymard měl citlivou lásku ke svým podřízeným. Intuitivně poznával jejich potřeby a stav. Nikdy nerezignoval před nutností je na to upozorňovat a naléhal, aby nalézali velikost Boží lásky i uprostřed všech těžkostí.

Uctivé pozdravy tvé sestře. Nemohu se zbavit myšlenky na ni. Je na tom špatně; něco mne často nutí na ni myslet. Pověz jí, že ji náš Pán opravdu miluje a že ona na oplátku musí milovat svou situaci a svůj kříž láskou Pána.


Leden / únor 1998:

Na počátku nového roku se chceme zaměřit na to podstatné v našem životě. Zadíváme se na jednoduché vedoucí principy, které nám dají sílu, směr a smysl. Takový energetický impuls nacházíme v citaci z konference sv. Petra Juliána Eymarda k sestrám Služebnicím Nejsvětější svátosti:

Duch eucharistické lásky zaměří vždy tvůj pohled ke svaté Eucharistii, Eucharistii patří součet veškerého obdivu. Je to stálé mysterium, ve kterém nacházíme všechny ostatní. Pokud máš tohoto eucharistického ducha, pokud tvůj pohled je neustále zaměřený k eucharistii, přítomnost našeho Pána v Nejsvětější svátosti tě nikdy neopustí. Bůh je nazměrný, celé universum je prostoupeno boží přítomností, ale eucharistická duše preferuje hledání a nalézání Boha tam, kde je přítomen svátostně. Téměř jako orel krouží tam, kde vidí oběť, tak i eucharistická duše je instinktivně, s lehkostí a bytostně přitahována ke svaté eucharistii. V tom je její štěstí, její pokoj; tam nalézá nadpřirozené poznání všech věcí. To je důvod, proč po svatém přijímání často prohlédneme věci, které pro nás byly nepochopitelné. To je také důvod, proč někteří velmi nevzdělaní svatí vyzařovali Boží vznešenost.

Ponořte se tedy, drahé sestry, do svaté eucharistie a budete v centru světla.


Prosinec 1997:

Bůh je láska! Písma vyhlašují věčnou Boží lásku, staletí hledajících neustávají v nahlížení (kontemplaci) této lásky a v rozvažování nad jejím nejhlubším smyslem. Pro otce Eymarda byla správnou odpovědí na tuto nezměrnou lásku vděčnost - vděčnost, která vede k úplnému vydání-se.

Bůh nás miluje, a aby nám to dosvědčil, stal se člověkem, abychom my byli jeho bratry podle těla. Přijal chudobu, nejubožejší z ubohých, aby byl schopný nás všechny přijmout za bratry (a sestry). Stal se dítětem, aby byl jak děti, dokonce děti z chudinských čtvrtí a brlohů.

Bůh nás miloval a dal nám všechno co je a co má. Otec nám dal Syna, Syn nám daroval sebe samotného, Duch Svatý se stal naším osobním posvětitelem. ... Jak vděčný chci být za tak vlídného Spasitele!


Listopad 1997:

Dokonce i nejsvětější věci se mohou stát problémem spirituality, pokud jsou odděleny od vnitřního zdroje, který jim dává smysl, nebo pokud zklamou ve vytváření vnitřní jednoty. Sv. Petr Julián Eymard si to uvědomil a napsal:

Doposud jsem se zaobíral intelektuálním aspektem Eucharistie, studiem Eucharistie, vnějším smyslem jejího úspěchu, ale dosud jsem nevstoupil do jádra, morku, do srdce této božské lásky. Právě proto jsem dosud byl tak neklidný.

Ale, má duše, ty musíš v nitru svého srdce žít z lásky Eucharistického Ježíše. Musí ti být vlastní velkodušně prudká, soucitná láska která zahrnuje všechno, která vydává všechno v jediném aktu dávání.


Říjen 1997:

Sv. Petr Julián Eymard věřil, že poselství "dobré zprávy" (evangelium) je poselstvím Boží lásky - lásky důsledně nezasloužené,  lásky, která nezná hranice. Takový je dar Eucharistie, který přijímáme a kontemplujeme.

Náš Pán nás tak miluje, že se od nás nemůže oddělovat, dokonce ve své nádheře slávy. Eucharistie je pokračováním jeho Vtělení, jeho zmnožením, neustále až do konce časů...

Ale jak málo je těch, pro které svátostný Ježíš je láskou jejich života, jejich první a největší láskou, jejich radostí!


Září 1997:

Během svých dlouhých Římských exercicií roku 1865 si sv. Petr Julián hluboce uvědomil nepokoj svého ducha. Strávil mnoho meditací snahou objevit kořeny tohoto neklidu. V reflexi o kráse Boží lásky si uvědomil svá vlastní omezení.  Připustil, že jeho láska k bohu byla zbarvena egocentrickou motivací, která bránila jeho duchovní cestě. Během meditace 14. března píše o svém volání k Bohu:

Jsme jako loď upoutaná ke břehu. Plave na vodě moře, ale neopustí své kotviště; pouze se pohupuje nahoru a dolu. Jsme jako plavec, který raději půjde, než aby vlezl do vody. Ó můj Bože, přetrhej kotvící lana, uvolni vlákna kulis mé duše, zažeň mne na moře.

Na můj slib, miluji tě v životě i ve smrti.

 


Doporučená literatura v češtině: 

V češtině vyšel román od Wiléma Hünnermanna - Syn brusiče nožů, který velmi čtivou formou přibližuje život sv. Petra Juliána Eymarda.  

Z vlastních spisů světce u nás před mnoha lety vyšly dva díly Nejsvětější Svátosti oltářní, (1.díl je zde) dále pak Měsíc svatého Josefa, Měsíc Nejsvětější svátosti.

O tajném kněžském svěcení dvou českých duchovních synů otce Eymarda "za dveřmi sousedovými", pojednává Průlet ve stínu radaru. Autorem je jeden ze svěcených, takže text osloví svojí autenticitou a poukáže na zvláštní vedení Boží prozřetelnosti, která dokázala najít mezery ve složitém systému státní bezpečnosti. Knížka patří k těm, které se čtou téměř jedním dechem - ze Slovenska přišel ohlas, že kvůli ní jeden dobrý člověk vynechal dokonce oblíbený fotbalový přenos, aby mohl dočíst až do konce.

Otec Leo Kuchař SSS. vydal ještě knížku adoračních úvah s názvem "Vždyť jsem to já"

K tématu Eucharistie je stále ještě k sehnání perfektní brožurka od papežského kazatele, kapucína Raniera Cantalamessy "EUCHARISTIE - naše posvěcení" - jasná linie uvažování otce Raniera jde do hloubky a ukazuje i praktický dopad eucharistické úcty, vztah Eucharistie ke smrti Krista, k Církvi, k očekávání Pánova nového příchodu. Hovoří také o přijímání pod obojí způsobou - tedy těla i krve, objasňuje symboliku a význam, který tato slova měla původně, když je poprvé nad chlebem a vínem vyslovil Ježíš a tedy, který také vložil do této nejvznešenější svátosti.

K adoraci vyšla v roce 1999 také knížka společných úvah a modliteb před Nejsvětější svátostí v kostele Panny Marie růžencové v Českých Budějovicích. Kostel je součástí mateřského domu Petrinů - Bratří Nejsvětější svátosti (kongregace českého původu, založené v Budějovicích Václavem Klementem Petrem). Otcové a bratří kongregace také vydali tuto sbírku s názvem "Adorace před Nejsvětější Svátostí"

K Eucharistii neodmyslitelně patří také Maria. Proto Ti doporučím ještě knížku, "Myšlenky sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii". Sestavil ji z článků a myšlenek svatého Maxmiliána Kolbeho otec Jerzy Domaňski. Otec Maxmilián založil Rytíře Neposkvrněné a právě Mariánská spiritualita, poslušnost ke každému přání Neposkvrněné jej dovedla k oběti vlastního života v koncentračním táboře Oswietim. Tento důkaz jeho totálního nasměrování skrze Marii ke Kristu, jeho svatořečení i stálá živoucnost jeho Rytířstva Neposkvrněné dokazují, že jeho myšlenky o Panně Marii jdou správným směrem...

 


Překlad Miloslav Chrást A.D.1999
Kongregace Nejsvětější svátosti          
Brückengasse 5
A-1060 Wien
(0043) 1 597 81 17 51
email: chrast@katolik.cz
©1997-1999
Congregation of the Blessed Sacrament
5384 Wilson Mills Road
Highland Heights, Ohio USA 44143-3092
(440) 442-7243
email: jtlanesss@blessedsacrament.com