"Mistr je tady a volá tě!"  
(Jan 11,28)

Papež Jan Pavel II. ve své první encyklice "Redemptor hominis" napsal o Eucharistii:

"Této vpravdě nejsvětější Svátosti nesmíme způsobem svého myšlení, života a jednání vzít její plnou dimenzi a její podstatný význam. Tato Svátost je současně Oběť, Přijímání a Přítomnost... V církvi musí všichni, zvláště pak biskupové a kněží, dbát na to, aby tato Svátost lásky tvořila střed a vrchol v životě božího lidu, aby jí byly prokazovány všechny výrazové formy dluženého kultu ´lásky za lásku´ a aby se tak ON skutečně stal ´životem naší duše´."

K plné dimenzi Eucharistie patří také oslava a klanění, adorace Nejsvětější svátosti. Modlitba před svatostánkem má ze slavení mše svaté a z přijímání svátostného Krista vycházet se stejným důrazem, jako činy spravedlnosti a blíženské lásky.

 

"Tajemství Eucharistie musí být nahlíženo v celé své šíři: především jako slavení mše, dále pak jako oslava eucharistických způsob, které budou po mši uchovávány, aby milost oběti mohla dále působit." (2) ( - Z instrukce "Eucharisticum Mysterium" kongregace pro ritus ze dne 25.května 1967)

 

Eucharistické modlitební hnutí

Eucharistické modlitební hnutí (EMH) si vzalo za cíl chopit se naléhání svatého Otce a pozvat věřící k odpovědi konkrétním skutkem na jeho volání.

"Katolická církev prokazuje svaté Eucharistii nejen ve mši svaté, ale i mimo slavení mešní oběti, kult adorace." (1) ( - z encykliky "Mysterium fidei" Pavla VI. ze dne 3.září 1965)

Volání Svatého otce se kryje s očekáváním Krista a s přáním Církve.

"Soukromé i věřejné uctívání Svátosti oltářní i mimo mši... je doporučeno církví, protože eucharistická oběť je pramenem a vrcholem veškerého křesťanského života." (1)

Eucharistické modlitební hnutí hledá katolíky a katoličky připravené věnovat alespoň jednu hodinu měsíčně modlitbě před svatostánkem či před vystavenou Nejsvětější svátostí.

"Věřící by neměli opomínat Nějsvětější svátost... a i během dne ji navštěvovat. Každá taková návštěva je důkazem vděčnosti, znamením lásky a dlužené oslavy Krista, našeho Pána, který je zde přítomen." (1)

 

Co je Eucharistické modlitební hnutí?

Je to církevně uznané a již několik desetiletí fungující sdružení křesťanů, jimž oslava Eucharistie leží na srdci. Samostatnou součástí EMH byl také Spolek kněží adorátorů, který byl svého času druhým nejsilnějším sdružením kněží u nás. (Koordinačním centrem pro střední a východní Evropu je nyní klášter Eucharistiánů ve Vídni-Gumpendorfu, čeští Eucharistiáni však doufají, že budou moci znovuzaložit klášter v České Republice.)

"Zrodilo se velké množství skutků a děl eucharistické zbožnosti, které se vlivem božské milosti neustále rozrůstají a s nimiž Církev téměř soutěží v oslavě Krista, v děkování mu za tak veliký dar a v doprošování se Jeho milosti." (1)

 

Co je oslava Eucharistie?

 Je podstatným znamením "dluženého kultu". Eucharistický kult je vnějším vyjádřením vnitřní víry. Vyjadřuje se v liturgii církve a v adoraci jednotlivých křesťanů.

"Eucharistická bohoslužba ve mši svaté je PRAMENEM a CÍLEM oslavy, která je Oltářní svátosti prokazována mimo rámec mše svaté." (2)

 

Co je adorace?

Adorace je každá oslava Boha ve slovech a skutcích. Eucharistická adorace pak sestává výsostně z modlitby v přítomnosti eucharistického Krista - před vystavenou Nejsvětější svátostí či svatostánkem.

"Když věřící prodlévají před Pánem Ježíšem Kristem, mohou se radovat z důvěrného přátelství s NÍM, mohou MU otevřít své srdce, prosit za sebe a své blízké a za pokoj a spásu světa." (2)

 

Modlitba před svatostánkem, ale jak?

Kristu se klaníte, když mu vzdáváte chválu, díky, nabízíte smírnou oběť za svět a předkládáte mu prosby - když se modlíte "ústní" modlitby nebo se oddáváte tichému rozjímání či pohledu na Něho, který je začátkem kontemplace. K pomoci si můžete vzít Písmo svaté, modlitební knihu (Kancionál či zvláštní texty k adoraci) a nebo s ním vést volný rozhovor.

Vaše víra a láska vám prozradí, jak se máte modlit, co máte dělat!

"Zpívejte Bohu ve svém srdci žalmy a duchovní písně, jak je vnuká Duch svatý. Vždyť jste v Boží milosti." (Kol 3,18) 

 

Modlitba před svatostánkem, ale proč?

Abychom odpověděli na trvalou svátostnou přítomnost Krista, který je i pod způsobou Chleba pravým Bohem a člověkem. Modlitba před svatostánkem je boží chvála a oslava Otce skrze Syna; je vyznáním víry, znamením světu a apoštolátem modlitby.

"Je důležité, aby tajemství Eucharistie zazářilo v očích věřících v celé své šíři a s náležitou jasností." (2)

 

Modlitba před svatostánkem, ale kde?

Ve vašem farním kostele, ale i v jakémkoli jiném kostele či kapli, kde je uchovávána Nejsvětější svátost.

"Uchováváni svátostných způsob pro nemocné... vede k úctyhodnému zvyku oslavovat nebeskou Manu uchovávanou v našich kostelích. Tento kult eucharistické adorace je nesporně a spolehlivě odůvodněn, vždyť důsledná víra ve skutečnou přítomnost našeho Pána musí vést k vnějšímu a veřejnému projevu (a dosvědčení této víry)."  (2)

 

Modlitba před svatostánkem, ale kdy?

V jakýkoli oblíbený čas, také před a po mši svaté.

"Vždyť nejen ve chvíli přinášení Oběti a jejímu svátostnému dokonání, ale i po jejím přinesení a svátostném dokonání, je-li svatá Eucharistie v kostelích či modlitebnách uchovávána, je Kristus pravý EMMANUEL, to znamená "Bůh s námi". Ve dne v noci přebývá ON sám v našem středu a bydlí v nás plný milosti a pravdy." (1)

 

Modlitba před svatostánkem, ale jak dlouho?

Alespoň jednu hodinu za měsíc. Rozdělení na půl- a čtvrthodiny během několika dní je možné. 

"Věřící by měli dbát na oslavu svátostného Krista odpovídající svému životnímu stavu a podmínkám." (2)

 

Modlitba před svatostánkem, ale s čím?

V německy mluvících zemích rozesíláme každé tři měsíce malý časopis EGK (Eucharistisches Gebetskreis) obsahující i body k rozjímání a modlitební texty. Na českém a slovenském území jako "pomůcka" zatím poslouží především Písmo svaté, a užít je možné i knihu otce Lea Kuchaře SSS. s názvem "Vždyť jsem to já" (ta obsahuje množství adoračních textů nabízených v EGK po dlouhou dobu, kdy byl pověřen jeho vedením.) (ca.130 Kč) a kniha "Adorace před Nejsvětější Svátostí" vydaná kongregací Bratří Nejsvětější Svátosti - Petriny. (ca.100 Kč) Pomoci mohou jakékoli další modlitební texty, které máte rádi a které pomáhají otevřít mysl i srdce Pánu.

Snažíme se také hledat možnosti vzájemné spolupráce mezi českými eucharistiány ve Vídni a bratry Petriny. Výsledkem by měla být nejprve česká internetová verze EGK a v případě většího zájmu snad i tištěná podoba.

"Každý, kdo má zvláštní zbožnost ke svaté Eucharistii a snaží se bezvýhradně a velkodušně opětovat nekonečnou lásku Krista k nám, zažije a s velkou radostí a ovocem v hloubce pochopí, jak vysokou cenu má život s Kristem skrytý v Bohu (srv. Kol 3,3), a co znamená žít rozhovor s Kristem, který je během pozemské pouti ke svatosti nejvýš obšťastňující a účinný." (1)

 

Účel a poslání Eucharistického modlitebního hnutí:

EMH není spolek a adorace není klubová povinnost. Modlitba před svatostánkem je ovocem liturgicko-eucharistické zbožnosti. Je cestou vedoucí k hlubšímu slavení mše svaté i její ozvěnou.

"Se svým tělem ("masem" - užívá německý překlad) je Pán na Zemi proměněn a toto tělo nám dal jako pokrm ke spáse. Nikdo ale nejí toto tělo, aniž by se před ním napřed nesklonil... v žádném případě nehřešíme, když se mu klaníme, ale hřešíme, když se mu odmítneme klanět." (sv. Augustin)

EMH zve věřící katolíky k adoraci a pečuje o přihlášené členy.

 

Členství v Eucharistickém modlitebním hnutí, k čemu?

Konkrétní poslání bude snadněji proměněno ve skutek jako společné předsevzetí.  EMH předkládá konkrétní program:  měsíční hodinu adorace. Lidé, kteří mají stejné cíle a poslání, tvoří duchovní společenství. Skrze místní setkání v případě více členů z jedné farnosti či blízkého okolí a především skrze vzájemnou modlitbu všech členů Eucharistické rodiny vzniká pocit sounáležitosti a jednoty. 

"Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci." (Kol 3,17)

 

Cíl společného EMH - periodika.

Německá podoba EGK obsahuje krátká sdělení, podněty a stručná eucharisticko-liturgická pojednání, současně pak pomoc k modlitbě jako "palivo" pro měsíční adoraci v kostele. Česká internetová verze umožní připojit vlastní modlitební úmysly členů a informace o vznikajících eucharistických kroužcích ve farnostech a jejich setkáváních či společných adoracích.

"Svatá Eucharistie obsahuje poklad spásy církve v jeho celé plnosti; Krista samotného, našeho velikonočního beránka a chléb života." (2)

 

Doporučené skutky eucharistické zbožnosti:

Účast (pokud možno aktivní) na slavení mše svaté i ve všedních dnech - účast na eucharistických pobožnostech - setkání stejně smýšlejících ke společné modlitbě v kostele...

"Bez jakýchkoli pochybností budiž stanoveno, že 'všichni věřící prokáží Nejsvětější svátosti způsobem právě obvyklým v katolické církvi oslavu a vzdání úcty adorací, kterou jsme pravému Bohu dlužni. (Nejsvětější svátost) není v žádném případě méně hodná adorace proto, že ji Kristus ustanovil především za pokrm' (Tridentský koncil)." (2)

Mimoto prosíme všechny členy, aby každé dva měsíce - jako výraz křesťanské sounáležitosti - obětovali mši svatou se svatým přijímáním za zemřelé členy EMH a celé eucharistické rodiny.

 

Odpustky a jiné duchovní přínosy:

Plnomocné odpustky získáte v den přijetí do EMH, v určité svátky a za každou adoraci, pokud trvá minimálně 30 minut. (viz. Obnovené odpustky).

Na všechny členy Eucharistické rodiny, tedy i EMH je pamatováno při všech mešních obětech, hodinách adorací a modlitbách kongregace Eucharistiánů a přidružených organizací. Po dokončení Vaší životní pouti i za Vás obětují ostatní členové EMH eucharistickou oběť mše svaté.

"V modlitbách a slavení Eucharistie trvá naše životní společenství se zemřelými bratřími a také my důvěřujeme v jejich přímluvu." (z Řehole eucharistiánů)

 

Přihlášení k Eucharistickému modlitebnímu hnutí:

V případě, že oslava a adorace Nejsvětější svátosti je i Vaším přáním, rádi Vás přivítáme jako nového člena EMH. Postačí, když vyplníte a zašlete přihlašovací formulář.

"V důvěrné naději na dobro, které pro Církev a pro celý svět vyroste z přijetí eucharistického kultu, udělujeme... apoštolské požehnání. - papež Pavel VI." (1)

 

Home | Apoštol eucharistie | P.Longari s.s.s. | Eucharistiáni | Řehole | Povolání | Eurocampo©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)