Kongregace Nejsvětější svátosti

Jižní Tyrolsko - Rakousko
Provincie sv. Jana Evangelisty

INICIAČNÍ FORMAČNÍ PROGRAM

V povolání učedníků, aby sdíleli společenství a jeho poslání, pozval Ježíš učedníky: "Pojďte a uvidíte!" Církev svěřila Kongregaci Nejsvětější svátosti důležité poslání - postup lásky k Eucharistii skrze neustále se prohlubující povědomí o životu, jenž z této Svátosti pramení.

V následování tohoto privilegovaného eucharistického poslání má kongregace neustále do svého středu přijímat nové členy. Stupňovitá, postupující formace má jednotlivce uvádět do našeho života bratrství a služby. Náš formační (vzdělávací)  program je členěn do tří stupňů, jenž předchází úplnému začlenění do naší komunity.

Stupeň 1: PŘEDNOVICIÁT

Ohnisko: Objevení Ježíše Krista a osobního povolání.

KANDIDATURA je čas rozlišování povolání (zkoumání jeho pravosti) v kontextu s pevným vztahem k dané místní komunitě SSS. Je to čas, který ještě není spojen se společným životem, kandidát zůstává doma a pokračuje pravidelně ve své práci či studiích. Toto období je míněno k prohloubení úrovně dialogu a sdílení mezi kongregací a kandidátem. Nemělo by být kratší, než šest měsíců. Patří k němu občasné rozhovory s někým, kdo je v kongregaci pověřený formací. Je vhodné, aby kandidát během kandidatury žil alespoň měsíc, pokud je to možné, v některé komunitě.

Na vlastní žádost kandidáta pak začíná proces vstupní formace pro přijetí do kongregace. Ve té chvíli začíná proces "zkoumání", zda má kandidát schopnosti a dary potřebné pro naše poslání, které by vstupem na sebe vzal. 

POSTULÁT dává příležitost k mnohem hlubšímu pochopení Krista a Církve, a je prvním uvedením do spirituality kongregace. Pokud kandidát nežije v blízkosti některé naší SSS komunity, pak se očekává, že opustí své studium a zaměstnání a začne žít v některé naší komunitě. Toto vědomí má v postulantovi probudit touhu k následování Krista, které změní směr celého jeho života. Postulát je program studia a služby uprostřed komunity pod vedením představeného postulátu, postulant tedy musí ukončit svoji normální profesi a studie před započetím této periody. Postulát je také nejméně 6 měsíců dlouhý (v USA nejméně 1 rok) a bývá veden v některém z našich větších domů (u nás Vídeň / nebo Bozen pro kandidáty z Jižního Tyrolska). 

Stupeň 2: NOVICIÁT

Ohnisko: Objevení eucharistického povolání v kongregaci a zasvěceného života v církvi.

 

NOVICIÁT je často přirovnáván k odchodu na poušť či zkušenosti pouště u "pouštních otců.".  Je to čas "odchodu", "odlouční" z normálního stylu života do ústraní, aby tak mohlo být prohloubeno následování a mohla být do hloubky prozkoumána a ucelena dimenze eucharistického povolání. Noviciát trvá bez přerušování nejméně jeden celý rok a v případě potřeby je prodloužen, maximálně však na dva roky. Skrze modlitbu, studium, reflexi a skromnou práci v apoštolátě kongregace, může novic lépe porozumět sám sobě, svému povolání, řeholním slibům a významu eucharistického povolání a poslání v této době. Náš nejbližší noviciát (tedy i pro naši provincii) bývá v Cortemaggiore na severu Itálie, ale hledá se místo jednotného a stálého noviciátu pro všechny evropské provincie. 

Stupeň 3: POST-NOVICIÁT

Ohnisko: Objevení vlastního eucharistického poslání.

 

SCHOLASTIKÁT je časem otevírání se a přípravy pro vlastní eucharistické poslání jako eucharistiánského kněze, jáhna či bratra. Začíná složením prvních ročních slibů na konci noviciátu. Ty musejí být ještě nejméně dvakrát obnoveny a potom může být klerik připuštěn ke složení věčných slibů. Studium kandidátů jáhenství a kněžství probíhá buď v Piacenze (nedaleko noviciátu), nebo přímo zde ve Vídni. V případě zájmu o specializaci a se souhlasem provinciála může pokračovat na některé z Římských univerzit.

 Kontaktní informace | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička 
POVOLANÍ | Eucharistiáni | HOME 


©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)