Kdo jsou Miles Jesu?

 

Rozhovor s americkým misionářem z Miles Jesu

Bratře, přijel jste zdaleka, abyste se stal misionářem v naší zemi. Proč jste si vybral mezi tolika zeměmi světa právě Československo, jak se země dříve nazývala?

Když padla Berlínská zeď a všechny východoevropské země odhodily starý režim a nastoupily na cestu směřující k demokracii, náš generální představený tyto události sledoval v televizi v Chicagu, kde máme náš hlavní formační domov v USA. Při sledování vývoje těchto událostí konstatoval: „Tam musíme jít!" Protože sám byl španělským misionářem působícím přes třicet let ve Spojených státech, nebylo pro něj těžké předvídat všechny dopady, které nastupující demokracie s sebou přinese. Věděl, co se ve východní Evropě brzy začne dít. Také si uvědomoval, že tamější lídé se budou muset naučit s nově nabytou svobodou zacházet a ovládat ji. Otec představený věděl, že špatné chápání a zneužívání svobody vede zvláště k morální devastaci státu. Přesvědčil se o tom na mnoha místech, například ve své rodné zemi, Španělsku, po Frankově smrti v r. 1975.

Brzy poté, počátkem roku 1990, začal plánovat založení tří nových středisek Miles Jesu ve východní Evropě. Na jaře devadesátého roku navštívil se svým sekretářem Československo, Polsko a Ukrajinu, tehdy ještě součást SSSR. Cestoval do neznámých zemí s vírou v Boha, že někdo podpoří jeho dílo. Cítil, že ho náš Pán volá pomáhat lidem v Sovětském svazu. Komunismus otci představenému nebyl cizí, jeho účinky pocítil na vlastní kůži během občanské války ve Španělsku, kdy komunisté zavraždili jeho dědečka. I když dřív nemohl přímo pomáhat lidem ujařmeným komunismem, alespoň se směl podílet na obnově postkomunistické společnosti. Z milosti Boží jsme mohli zahájit činnost tří komunit ve lvovské diecézi na Ukrajině, v lublinské diecézi v Polsku a v brněnské diecézi zde v České republice. Vybrali jsme si právě Českou republiku, protože jsme vytušili, že to bude právě ona, která bude ze Západu nejvíce ovlivněna a díky své středoevropské poloze bude mít v budoucnu vliv na okolní země.

 

Co znamená Miles Jesu a co tato společnost dělá:

Ano, to je široká otázka. Mnoho věcí vyvstane na mysli, když se řekne Miles Jesu (voják Ježíšův). Jsme laickým řádem v církvi a tento fakt může znamenat, že je v Miles Jesu všechno možné. Společenství Miles Jesu tvoří rodinu víry zahrnující mnoho povolání. Patří k nám laičtí apoštolové a kněží, žijící v celibátu a též svobodní lidé a manželské páry. Naším společným cílem je stát se svatým tím, že si zamilujeme Boha nade vše. Miles Jesu věří, že všechna pravá láska nalézá svůj výraz ve službě milovanému. Takže posvěcení a apoštolát každého člověka se musí shodovat s jeho či jejím jedinečným povoláním. Služba církvi je mnohem více než práce či činnost v budově kostela. Laický apoštolát je zaměřen na sekularizovaný svět, platí zde příkaz být „solí země". Výsledkem toho je, že nejsme vázáni specifickými formami apoštolátu. Jsme svobodni rozvinout náš apoštolát všude tam, kam nás vede Duch svatý. V naší službě jsme většinou vedeni přizpůsobit se potřebám toho kterého místa, kde se právě nacházíme. Na každém místě zpravidla rozvíjíme více činností, například v Nigérii očkujeme děti, dáváme jim najíst a rovněž vyučujeme dospělé základním pravdám víry. V Indii klademe důraz na hygienu a dokonce čistíme kanalizace, abychom přiměli ostatní pomáhat odstraňovat zdraví škodlivé zdroje. V Portoriku vedeme mládež k dodržování mravní čistoty. Na Ukrajině provádíme katechezi a distribujeme jídlo a oblečení. Zde v Brně organizujeme duchovní obnovy pro mladé muže zaměřené na rozpoznání duchovního povolání. Toto jsou samozřejmě jen některé věci, jímž se věnujeme. Toto vše je dobré, ale samo o sobě to poskytuje pouze vnější pohled na Miles Jesu. Abychom mohli porozumět podstatě společnosti Miles Jesu, je třeba se na ně dívat z vnitřku.

Společenství Miles Jesu vyžaduje úplné sebeodevzdání. Jako laičtí bratři a kněží žijící dohromady v jedné komunitě skládáme obvyklé tři řeholní sliby: chudoby, čistoty a poslušnosti. Povolání v komunitě Miles Jesu může být shrnuto do dvou slov: „buď svatý!". Tato slova si každý z členů Miles Jesu bere velmi vážně k srdci. Neexistuje žádná záruka, že ten, kdo vstupuje do komunity, se stane knězem. Může se stát, ale nemusí. To ponecháváme na vůli Boží. Nikdo se nestává členem Miles Jesu z prestižních důvodů, protože náš řád je v rámci Církve velmi mladý a malý. Nejsme v Miles Jesu proto, abychom byli kněžími či laiky nebo pro nějaký osobní zisk či uspokojení, ani za účelem vykonávání některého z výše zmíněných specifických apoštolátů. My sami a všichni ti, kteří se k nám připojují, jsme tu proto, abychom se stali svatými. Což znamená, že jsme povoláni k dokonalé lásce k Ježíši a jako nutný plod této lásky k nepodmíněné službě Jeho Církvi, abychom přiváděli do světa království Otce.

 

Jaké je vaše charisma ?

Společnost Miles Jesu byla založena ve Phoenixu v Arizoně otcem Alfonsem Maria Duranem v roce 1964. Stalo se tak právě na sklonku druhého vatikánského sněmu, kdy v Církvi začaly narůstat rozruch a nedorozumění. Považovali jsme za velice důležité uchovat jednotu v Církvi a začali rozšiřovat hlubokou oddanost Kristovu náměstku a učitelskému úřadu jako viditelnému jednotícímu bodu uprostřed tak mnoha protichůdných teorií vytvářejících zmatky a rozmělňujících učení našeho Pána. Viděli jsme potřeby Církve a pokusili se jí pomoci. Toto nejdůležitější charisma jsme si udrželi do dnešních dnů. Jediným účelem a cílem Miles Jesu je být účinným a pružným nástrojem v rukou naší svaté matky Církve. Někteří v celibátu žijící členové skládají ještě čtvrtý slib zvláštní poslušnosti a služby Svatému Otci. Chceme s ním zůstat úzce spojeni. Proto také všichni naši seminaristé studují v Římě na koleji Svatého kříže a častokrát jsou svěceni přímo Svatým Otcem.

Naše ostatní duchovní dary neboli charismata, které jsme získali během mnoha let zkoušek a získávání zkušeností, se ukázaly a stále ukazují jako velmi důležité na cestě za naším cílem. Za prvé máme velkou úctu k Ježíši v Nejsvětější svátosti oltářní a tuto úctu se snažíme šířit, kamkoliv jdeme. Díky našemu jménu Miles Jesu jsme též přijali za vlastní velkou úctu ke svatému jménu Páně. V počátcích naší činnosti jsme se chtěli nazývat Miles Christi (voják Kristův). Chtěli jsme se zaregistrovat v Římě pod tímto jménem, ale zjistili jsme, že to není možné, neboť už jiný řád před námi přijal toto jméno. Utekli jsme se tedy k modlitbě a prosili za jiné jméno. Nakonec jsme se rozhodli pro Miles Jesu. Až později jsme si uvědomili, jak velikým privilegiem a ctí je mít svaté jméno Ježíšovo v našem názvu. „Pochváleno budiž jméno Ježíšovo" je známé volání, které pronášíme vždy tehdy, když slyšíme, jak někdo bere jméno Páně nadarmo.

Také Panna Maria hraje velice důležitou rolí v životě každého člena; našeho společenství. Byla to ona, která každého z našich členů vedla zvláštním způsobem k nalezení svého povolání v Miles Jesu. Odevzdáváme se cele a bez zábran Ježíši skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Ona je královnou našeho života. Ona je důvodem, že jsme vůbec schopni podstoupit cestu za takovým ideálem, který představuje společenství Miles Jesu. Maria nás utěšuje a povzbuzuje, zahřívá naše malá srdce v ohni svého Srdce. Chce, abychom řekli všem o těchto divech. Na svátek Zjevení Páně čteme, jak Maria všechny věci uchovávala v srdci. Mariino srdce musí být obrovské, když může uchovávat Ježíšovu lásku a jeho tajemství ve svém středu. Každý den se modlíme a prosíme Marii, aby naše srdce učinila tak velkými, jako je to její. Naše plné jméno Bojující synové a dcery Neposkvrněného Srdce naší Panny Marie ve Zjevení Páně připomíná každému z nás, abychom zjevovali jiným tajemství jejího srdce, to znamená Ježíše.

 

Jaké jsou vaše cíle zde v České republice?

Toužíme vytvořit silné společenství mladých mužů a žen plně odevzdaných Bohu skrze zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Toto bude středem veškeré naší činnosti a apoštolátu, které jsou vedeny snahou upevnit mezi laiky a mládeží touhu po svatosti v každodenním životě. Důraz je kladen na povolání v rodině a v zaměstnání jako na hlavní prostředky napomáhájící ke svatosti a evangelizaci. Těm, kteří se rozhodnou učinit praktické kroky vedoucí ke svatosti, chceme nabídnout pomoc a nutnou formaci. Chceme pomoci místní Církvi a probouzet mnoho nových povolání ke kněžství a řeholnímu životu. Říká se, že Církev zasáhla krize nedostatku povolání. Krize ovšem nespočívá v nedostatku povolání jako takovém, neboť Bůh stále povolává ke službě. Krize se projevuje v rovině rozpoznání povolání. V důsledku toho jsme tu proto, abychom poskytli vedení mládeži, která ještě nenalezla své povolání, své zařazení. Klademe důraz na povolání ke svatosti, což je naše prvotní povolání. Pouze s tímto cílem na mysli můžeme začít s efektivní evangelizací společnosti, k níž Svatý Otec neustále vybízí již tak dlouho.

Nabízíme duchovní obnovy pro mladé muže a ženy zaměřené na rozpoznání duchovního povolání. Chceme jim pomoci si uvědomit, že ne každého volá Bůh k manželství. Chceme je učit, aby naslouchali Bohu a povzbudit, aby plnili Jeho vůli. Například, před tím, než jsem se před deseti lety stal v Americe členem Miles Jesu, jsem vůbec nemyslel na zasvěcený život jako povolání pro mě do té doby, než mě někdo povzbudil a ukázal, jak rozpoznat, že mě Bůh volá k vyššímu poslání v životě.

Naše další činnosti jako navštěvování vězňů a nemocných, vydavatelská činnost, vyučování angličtiny atd. nám umožní aktivně působit v přímé evangelizaci, která je též velmi důležitá. Jedním z velmi účinných prostředků apoštolátu, který využíváme v mezinárodním měřítku, je rozdávání evangelizačních kartiček na ulicích, na nichž je působivou formou napsána zpráva či poselství. Tato poselství mohou být různá, obvykle se jedná o citát z Písma, či od Svatého Otce, nebo jednoduchou zprávu odpovídající na nějaký problém, případně zprávu snažící se připomenout lidem Boží přítomnost, moudrost a lásku k nám. Toto se ukazuje jako velice účinné v šíření pravd katolické Církve, ke kterým se společnost staví hluše.

 

Jak velká je společnost Miles Jesu ?

Nyní působíme v deseti zemích světa, kde dohromady máme 18 komunit. Působíme v USA, Mexiku, Portoriku, Španělsku, Itálii, Nigérii, Indii, České republice, Polsku a na Ukrajině. To není špatné, když vezmeme v úvahu, že jsme před deseti lety měli jen dvě komunity v jedné zemi. Tak rychlý vzrůst přičítáme Panně Marii. Ona je tou, která nás volá, abychom jí vše odevzdali a šli hlásat evangelium. Maria dává společnosti Miles Jesu jejího misionářského ducha. Být k dispozici je klíčový pojem ve společnosti Miles Jesu. Panna Maria nám dala nejlepší příklad svou ochotou být k dispozici Božímu volání. My se ji vždy snažíme v tomto následovat ve všem co konáme. Maria nás vedla do všech těch míst, o kterých jsme před deseti lety jen snili.

 

Exercicie zaměřené k rozpoznání povolání:

Pokud máte zájem o další informace o Miles Jesu,  
nebo se chcete zůčastnit exercicií zaměřených na rozpoznání povolání
 
pro mladé muže a ženy, kteří hledají povolání k životu zasvěcenému Bohu,

můžete nás kontaktovat na adrese:

MILES JESU - SESTRY
Viniční 69,

615 00 Brno - Židenice.

Tel.: 545 571 728

MILES JESU - BRATŘI
Kamenná 59,

 602 00 Brno

 

Naše Paní, Královno povolání, ... oroduj za nás!

Home | Apoštol eucharistie | P.Longari s.s.s. | Eucharistiáni | Řehole | Rozlišování povolání©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)