Kongregace Nejsvětější svátosti

Jižní Tyrolsko - Rakousko
Provincie sv. Jana Evangelisty

 


Hledání Boží vůle

 


Proces dělání rozhodnutí o tvém životě s pomocí Ducha Svatého se jmenuje "rozlišování" V tomto procesu jsi ty a Bůh v dialogu o tvé budoucnosti, ve které bys byl šťastný!

Zde jsou čtyři základní, ačkoli ne jednoduché, kroky k rozlišení:

  • NASLOUCHEJ SOBĚ
  • NASLOUCHEJ BOHU
  • AKT MODLITBY, SBÍRÁNÍ "DAT"
  • OVĚŘ A UPEVNI SVŮJ ÚMYSL

Naslouchání sobě samotnému:

Hleď na své sny, strachy, které věci tě stresují a které tě dělají šťastným. Veď si deník pocitů a událostí, abys byl později schopen zadívat se zpátky a objevit svůj "model".

Naslouchání Bohu:

Jaký je tvůj život modlitby? Jak trávíš svůj čas s Bohem? Říkáš Bohu o všech svých pocitech? Kde spatřuješ Boha? Jak ti lidé, které jsi potkal, ukázali Boha?

Akt modlitby, sbírání "dat":

Uchop všechny skutečnosti a zkoušej různé zdroje a lidi. Dívej se na množství aspektů. Pokud ti některé aspekty nebo informace nejsou známé, spoj se s někým, kdo je zná. Jsou lidé, kteří ti mohou poskytnout potřebná fakta. Mluv s kněžími, sestrami, bratřími a lidmi z různých povolání. Navštiv řeholní domy, stejně jako pracovní situace laiků. A především se často ptej v srdci Ježíše, hlavně po přijímání nebo kdykoli před svatostánkem a večer ve svém pokoji, když jdeš spát.

Potvrď své myšlenky:

Po prvních třech krocích, jak to cítíš? Pokud necítíš pokoj... pak je to v pořádku. To pouze potvrzuje, že potřebuješ víc času a potřebuješ více reflektovat  i hovořit s jinými.

UVAŽUJ O DUCHOVNÍM VŮDCI.
Je zde proto, aby ti pomohl objevit tvou vlastní cestu víry.

 

Rozjímání
s Písmem 

 


Bible je vždy místem, kam je dobré "chodit" naslouchat Božímu slovu. Zde jsou některé pasáže z Písma, které mohou být nápomocné tvému rozlišování povolání.

 

Starý zákon
Volání dávných proroků

Abrahám Genesis 12:1-8
Mojžíš Exodus 2:23 - 4:17
Amos Amos 7:10-17
Izajáš Izajáš 6:1-13
Jeremiáš Jeremiáš 1:4-19
Praktická moudrost 1 králů 10:1-29

Nový zákon

Vyvolení dvanácti Lk 6:12-15
Povolání Léviho Mk 2:13-17
Bohatý mládenec Lk 18:15-30
Požadavek následování Lk 9:57-62
O následování Mt 16:24-28
Málo vyvolených Mt 22:1-14
Pokušení Páně Lk 4:1-13
Marie a Marta Lk 10:38-42
Hledejte nejprve...  Lk 12:22-34
Podpora ve slabosti Řím 8:26-31

 

Papež o povolání

 


Ze Světového dne modlitby, 20. května 1997

 

"V každém povolání Bůh volá k objevení hlubokého smyslu Slova, které je progresivním zjevením jeho osoby zjevením Krista, k hledání posledního smyslu života..."

"V osobní četbě Bible, stejně jako katechismu, je nezbytné naslouchat Duchu, který osvětluje smysl textu: On je to, kdo dělá Slovo živám a přítomným, ..."

"Každé povolání je osobní a jedinečná volba, ale má také rozměr společenský a církevní. Nikdo není volán, aby kráčel sám... Právě proto je nutné náročné rozlišování, které má být prováděno ve spolupráci s představeným duchovní obce (společenství), která jeho, či ji doprovází na cestě povolání."

"Především všem mladým lidem chci adresovat toto poselství: Kristus tě potřebuje v nasazení pro realizaci jeho plánu spásy! Kristus potřebuje tvé mládí a tvé velkodušné nadšení pro hlásání evangelia! Odpověz na tuto výzvu darováním svého života Jemu a všem svým bratřím a sestrám. Důvěřuj Kristu a on nezklame tvá přání a plány, ale naplní je smyslem a radostí."

 

Modlitba

pro ty, kdo hledají Boží vůli ve svém životě

 

 


Bože, Stvořiteli,

Můj život je tvůj dar pro mně.
Skrze křest jsi mne pozval, abych se o tento dar rozdělil ve službě ostatním.

Buď se mnou tak, jako já denně toužím spatřit tvou přítomnost v našem světě. Dej mi odvahu a velkodušnost odpovědět na tvou lásku a tvé volání.

Otevři můj rozum a mé srdce
k přijetí tvé výzvy k přeměně světa v "město Boží".

O to prosím skrze Krista v Duchu svatém,
Amen.


 Kontaktní informace | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička 
POVOLANÍ | Eucharistiáni | HOME 


©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)