EUCHARISTIÁNI - kdo jsme?

Nejdříve bude asi vhodné říct, kdo jsme. Kongregace Nejsvětější Svátosti - lidově Eucharistiáni jsou římskokatolickou řeholní společností papežského práva. (To znamená, že generální superior podléhá přímo Svatému otci, který je nejvyším představeným každého řeholníka.) Jak je možné pochopit z názvu, na první místo v životě každého řeholníka je stavena Eucharistie. Denně trávíme v adoraci alespoň jednu hodinu před vystavenou Nejsvětější svátostí a setkáváme se tak s Ježíšem. Na kolenou hledáme sílu a inspiraci pro apoštolát, který je - a má být - především zaměřen na vedení duší ke Kristu v Eucharistii, vždyť Pán řekl: "Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm." (J 6,56) a "Kdo jí tento chléb, živ bude navěky." (J 6,58)

Do rodiny Nejsvětější Svátosti založené apoštolem Eucharistie, sv. Petrem Julianem Eymardem, patří: Mužská "Kongregace Nejsvětější Svátosti" - ta dostala navíc jako specifický úkol výchovu ministrantů a chlapců Sestry "Služebnice Nejsvětější Svátosti" - tyto naše sestry také žijí společně v řeholních domech, pečují o dívky Sekulární institut pro svobodné ženy "Servitium Christi" - tyto sestry žijí zasvěceným způsobem života ve světě, mají nadále své civilní zaměstnání, denně hodinu adorují a účastní se na mši svaté - pak nesou Kristovo světlo tam, kam se kněží nedostanou - na svá pracoviště a do sousedství svých domovů. "Laická kongregace" - jedná se o společenství laiků - mužů i žen - kteří jsou spojeni s Eucharistiány na způsob třetího řádu. Členové žijí nadále ve svých rodinách, ale zavazují se týdně být s Pánem jednu hodinu v adoraci, kde hledají inspiraci a sílu k apoštolátu i rodinnému životu. Pravidelně jednou měsíčně se také scházejí pod vedením kněze ke krátkým setkáním a společné mši svaté. Poslední a nejpočetnější součástí naší rodiny je laické Adorační hnutí - "Eucharistický kroužek" - členové také žijí ve svých rodinách a přijímají závazek jedné hodiny adorace měsíčně. Jejich spojení s kongregací je volnější než u Laické kongregace. Společná duchovní formace a pomocné texty k adoraci vycházejí v malém časopise, který umožňuje rozšíření tohoto kroužku i za hranice osobního dosahu eucharistiánů, kteří takto laikům pomáhají k prohloubení osobního života z víry. Vstupem se "přivtělujeme" do této velké rodiny a také "adoptujeme" ostatní členy, navzájem si pomáháme a provázíme se modlitbou v životě i ve smrti. Schází-li Ti taková rodina a chceš patřit k nám,... chceš-li se zcela zasvětit eucharistickému Ježíši, nebo posílit svůj laický život ve víře, ... nebo třeba jen chceš vědět víc,... pokud máš otázky... neboj se napsat. (A nezapomeň na zpáteční adresu.)

Kromě všeobecného eucharistického apoštolátu má v našem poslání pevné místo služba kněžím. Vztah k diecéznímu kněžstvu roste s naší kongregací už od samého počátku. Začíná snad přátelstvím dvou velikých světců - sv. Petra Juliana Eymarda s patronem farářů, sv. Janem Maria Vianneyem, (O tomto přátelství si zde budete moci zanedlouho přečíst krátkou "studii".) a prolíná se celým životem našeho zakladatele, který kněze navštěvoval, sloužil jim exerciciemi, duchovním vedením, ...pomáhal těm, kdo měli těžkosti, a ty, kteří již pod jejich tíhou utekli z kněžské služby po malých krůčcích vedl zpátky. Náš zakladatel, sv. Petr Julian Eymard, který zakotvil úkol pomoci kněžím také do řehole, jednou řekl: "Pro kněze bych udělal všechno". A právě dokonalé přijetí tohoto poslání vyúsťuje v současné době k procesu blahořečení jednoho z našich generálních představených, P. Ludvíka Longariho SSS. Vedle veliké víry a úcty k Eucharistii je tedy také vydanost pro kněze pojítkem mezi těmi, kdo eucharistiánský ideál dovedli k heroické svatosti, mezi prvními jasnými hvězdami na "eucharistiánském nebi".

U Eucharistiánů je po každém řeholníkovi vyžadována přiměřená samostatnost, aby každý nalezl své místo, na které se cítí povolán. Někdo rád navštěvuje nemocné, někdo se rád věnuje dětem či mládeži, někdo rodinám, někdo formuje laické pomocníky - katechety, akolyty a ministranty a ty, kdo nám pomáhají připravovat katechumeny a mladé, kteří budou přijímat biřmování. Někdo rád individuálně vede duše ve zpovědnicích a při duchovních rozhovorech a jiný raději zůstane jako bratr a pečuje o dům, kostel nebo třeba o kuchyni či zahradu, všechny pak pojí adorace a společná modlitba.

Na společných pravidelných setkáních si vyměňujeme postřehy a zkušenosti z apoštolátu, dělíme se o práci a chystáme se na další týden. Apoštolát většinou rozptýlí otce po farnosti a tak se scházíme, kromě společné modlitby breviáře a společenství u stolu ještě alespoň jednou týdně ke společné rekreaci.

Naše přednostní aktivity jsou:

apoštolát modlitby a adorační sdružení
centra modlitby a duchovní obnovy
výpomoc při adoračních dnech
služba smíření ve zpovědnici
rekolekce a exercicie
služba kněžím
příprava laiků pro liturgickou službu
studium a péče o liturgii
vědy a umění se vztahem k eucharistickému kultu
organizace a duchovní formace apoštolských skupin
podpora ekumenického hnutí
eucharistická symposia a kongresy

(Generální stanovy)


Kongregace Nejsvětější Svátosti je dnes rozšířena na pěti kontinentech. Více než 1000 řeholníků (kněží a bratrů) se modlí a pracuje v 35 národech (136 řeholních domů).

Česká republika spadá pod provincii Jižní Tyrolsko s provincialátem v Bolsanu. Další domy provincie jsou v Meranu v Jižním Tyrolsku a v rakouské metropoli - Vídni, což je i náš nejbližší dům, kde píšu tyto řádky. V současné době je nás zde osm. Pět otců, jeden bratr - klerik a dva postulanti (přednoviciát). Do této poslední skupiny patřím i já. Noviciát nám začne, dá-li Bůh, v září roku 2000.

Dva staří bratří provincie žijí v Brně, kde byl až do sovětské okupace náš klášter - založený u kostela sv. Máří Magdaleny roku 1912 jako náš první řeholní dům ve střední Evropě. Sem neoficiálně patřili také dva tajně svěcení kněží - P. Leo Kuchař SSS a P. Josef Pražan SSS, kteří však museli v roce 1968 emigrovat a žijí zde ve Vídni. V Brně dnes žijí dva bratři (Marcus a Nicolaus), kterým už vysoký věk nedovoluje naučit se němčinu, ani tak výrazně měnit prostředí.

 O mně si můžete něco málo přečíst zde.