Evropský noviciát Eucharistiánů

Obřad přijetí do noviciátu

(Během nešpor)


Obřad ať se vyznačuje jednoduchostí. Probíhá buď pouze uprostřed řeholního společenství, nebo může být přizváno několik nejbližších spolupracovníků a přátel komunity. Obřad by neměl být veřejný. Nešpory začínají jako obvykle. Po krátkém čtení a po homilii předstoupí postulanti před superiora komunity, která byla podle práva stanovena za sídlo noviciátu, je-li vystavena Nejsvětější svátost, předstoupí před ni.

 

Postulanti k superiorovi a komunitě:

Láska Boží nás přivedla do vašeho středu,

abychom sdíleli váš komunitní život

a naučili se z vašeho příkladu následovat ukřižovaného Krista,

v životě chudoby, poslušnosti a čistoty.

Naučte nás vytrvalosti v modlitbě a pokání

a učte nás tvořit s vámi jedno srdce a jednu duši

ke službě Církvi a všem lidem.

Pomozte nám svědčit evangeliu

v každém okamžiku života.

Naučte nás znát vaši řeholi

a bedlivě zachovávat přikázání bratrské lásky.

 

Superior:

Bůh Otec ať vám pomáhá na vaší cestě a Kristus, mistr pravdy ať ozáří vaše srdce.

 

Společenství odpoví:

AMEN

 

Superior:

Modleme se.

Bože, prameni každého povolání v Církvi,

slyš modlitby těchto tvých synů,

kteří žádají o přijetí do naší rodiny,

aby Ti mohli sloužit v dokonalosti milosrdné lásky

a dej, aby jejich účast na životě společném životě

upevnila v každém z nás bratrskou lásku.

Skrze Krista, našeho Pána.

 

Společenství:

AMEN.

  

Předání kříže noviciátu

Noviciát je cestou učedníka vstříc obětí Kristova kříže skrze vlastní smrt a vzkříšení do nového života v Eucharistii. Kříž noviciátu pomáhá neustále připomínat tuto důležitou cestu. Eucharistický symbol ve středu kříže, hostie rozlámaná na čtyři části, je pro novice pozváním stát se chlebem lámaným a dávaným druhým. Každý z těchto křížů nese vyryté jméno jednoho eucharistického světce, který se stane patronem novice. Od nynější chvíle jej smí prosit o přímluvu a pomoc na cestě jako svého osobního průvodce.

 

Superior:

N., přijmi tento kříž nesoucí znamení Eucharistie. Kéž ti tento symbol připomíná vytrvalou lásku Pána k tobě i tvé úsilí milovat Jeho.

    

 

Slavení nešpor pak pokračuje obvyklým způsobem od „zpěvu po krátkém čtení“.

 


HOME | Noviciát

Rozlišování povolání | Eucharistická teologie & spiritualita | Knihovnička


©2001 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)