Kongregace Nejsvětější Svátosti

14. Generální superior
P. Fiorenzo S A L V I SSS


Narozen: 27.března 1954 v Bergamu (Itálie)

1. profese:

29.září 1975
Kněžské svěcení: 20. září 1980
studia: Licenciát a doktorát liturgie
(Liturgický institut Řím 1979-83)
Novicmistrem: 1983 - 1993
Provinciálem:
(italské provincie)
1993 - 1999
Zvolen: 21. května 1999,
Rio de Janeiro, Brazílie

 

2. srpna 1999

Drazí spolubratři,

s tímto číslem SSS International, bych vám všem rád poslal svá nejvřelejší přání a zároveň vám chci sdělit několik krátkých a užitečných informací.

Především chci poděkovat řeholníkům a komunitám, kteří mně a nové Generální radě zaslali svá blahopřání a ujištění modlitbou a vzájemností.

Nová Generální rada se setká zde v Římě od 13. do 25.září. Bude to první reálná příležitost k tomu, abychom na pár dní byli spolu, vzájemně se poznávali, rostli v bratrství a přizpůsobovali se obsahu dokumentů 32. Generální kapituly. S právě začínajícím mandátem rady učiníme první zamyšlení nad cíli a prioritami, které chceme následovat, zhodnotíme model přítomnosti k zajištění Kongregace, a chceme vymezit odpovědnost a kompetence konzultorů.

Mezitím, jak jste už mohli zaznamenat, se předchozí administrace ještě uvolnila aby během letních měsíců zde v Římě uchopila záležitosti do rukou a pracovala na přípravě Akt 32. generální kapituly k publikování. Chci jim všem vyjádřit svoji vděčnost a uznání pro jejich ducha spolupráce a bratrství.

Zvu vás, abyste nás modlitbou doprovázeli během prvních krůčků po cestě našeho mandátu, aby nás Bůh obdařil darem rozlišování, který je nezbytný k službě Kongregaci ve věrnosti jeho vůli.

Připravme se, abychom s důvěrou přijali Akta generální kapituly, která, jak doufáme, budou připravena k tisku a rozeslána do komunit na konci září, po prvním setkání generální rady. Dokumenty této generální kapituly a naznačená cesta Kongregace pro následujících šest let nás vedou do třetího tisíciletí. Připravme se k tomuto "exodu" ve velikonoční víře.

Využívám této příležitosti a přeji všem příjemnou dovolenou.

V bratrské jednotě,

Fr. Fiorenzo Salvi, sss
Superior General