Co je sekulární institut
Servitium Christi?


Jsme ženská společnost Bohu zasvěceného života podle evangelních rad. Naše společnost byla založena v Holandsku sedmdesátých let generálním superiorem Eucharistiánů. V Holandsku byla také původně církevně schválena. Od 9.12.2010, kdy se jí dostalo schválení Svatým stolcem, je společností papežského práva. Patří do rodiny Nejsvětější svátosti.

Členky Servitia Christi zůstávají ve světě tam, kam je Prozřetelnost Boží postavila.
Nadále zastávají své civilní zaměstnání, avšak středem jejich života je Eucharistie; mše sv. a adorace před svatostánkem.

Tomuto středu odpovídá naše činnost:

  • šíření eucharistické úcty
  • apoštolská práce pro Boží lid.

Láska ke svátostnému Spasiteli nás vede pravidelně ke svatostánku, kde před Pánem denně zůstáváme jednu hodinu v adoraci. Ze mše svaté a z adorace čerpáme sílu pro svůj úkol:

  • žít ve středu dítek Božích
  • nést radostně do světa evangelium

Uslyšíš-li ve svém srdci hlas: "Pojď za mnou!", nenechávej Pána dlouho čekat. Napiš nám, rády odepíšeme a odpovíme na dotazy.
Spojuje nás Boží láska!

 

Sekulární Institut Servitium Christi

Ciklová Helena
Fleischnerova 11
635 00 BRNO


 


HOME | Rozlišování povolání | Eucharistická teologie & spiritualita | Eucharistiáni | Knihovnička


©2000 Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz
tel. (0043) 1 597 81 17 (+ klapka : české 51 / 33 / 44; provinciál -německy 42)