Kongregace Nejsvětější svátosti - Eucharistiáni    

 

 

 

  English | Deutsch | Français | Italiano | Portugues | Español | Česky | Slovensky

Eucharistiáni
HOME

Novinky, tipy:

Aktuality SSS

Anglicky:
Odkazy, linky:

SSS International - Zprávy:

 Anglicky - pravidelná aktualizace podle listu SSS international.

Výběr v českém překladu:

Nový S.S.S. biskup

26.května k nám dorazila zpráva, že Svatý otec jmenoval otce Sofronio (Ronnie) Bancud s.s.s. pomocným biskupem diecéze Cabanatuan na Filipínách. Otec Ronnie se tak stává osmým biskupem z Kongregace Nejsvětější svátosti. Kéž se stane dobrým pastýřem svěřeného stádce a nadále vede věřící k Eucharistii.

Číslo 121
MANILA, Filipíny:  Začátkem prosince 2000 se uskutečnilo na Filipínách formační setkání Asijské konference, jehož se zůčastnilo 17 zástupců  provincií Sri Lanka, Indie, Filipíny, Uganda a vůbec poprvé se mohli podobného setkání zůčastnit tři zástupci provincie Vietnam. Dále byli přítomni zástupce australské provincie a zátupci generální rady. Setkání podtrhlo především důležitost formace a nutnost nejen počáteční formace nových řeholníků, ale také celoživotní sebeformace všech eucharistiánů.Podrobný materiál o tomto setkání je již připraven k rozeslání do jednotlivých provincií Asijské konference. 
 
BRAZZAVILE, Congo: Komunita sv. Petra Clavera oslavila 50. výročí svého vzniku. Otec Justin Blaise Kiyindou ve svém slavnostním kázání podtrhl především pohled na křesťana jako na "muže pokoje". 
 
TORINO, Itálie: 5.února 2001 oslavila komunita v Turíně sto let od svého založení. Byla to vůbec první italská komunita eucharistiánů (na území Itálie byla již o 3 roky dříve založena německy mluvící komunita v Bozenu, v Jižním Tyrolsku, která dnes je provinčním domem provincie sahající až na území České Republiky a Slovenska. Již od roku 1882 byla i naše komunita v Římě, která ale byla tvořena výhradně francouzskými řeholníky a měla mezinárodní charakter, jakožto sídlo generální rady.) Stoleté výročí komunity v Turíně bylo tedy do jisté míry výročím celé italské provincie, která se právě z tohoto domu zrodila. Hlavním celebrantem vrcholné mše svaté byl nově jmenovaný kardinál, turínský arcibiskup, Msgre.Ersilio. V kázání vyjádřil vděčnost za působení kongregace na území své diecéze i v celé Itálii, jež zanechalo významné stopy v lidové zbožnosti i v dnešním teologické chápání Eucharistie na poli celocírkevním. Hovořil také o svém osobním vztahu k Eucharistii a svém životě každodenní adorace, která se mu především od přijetí pastýřské služby v diecézi jeví stále důležitější. V závěru kázání pak vyzval všechny věřící, aby se rozhodli pro život adorace a neustálůe tak otevírali své srdce Pánu a jeho vůli. Bez tohoto kroku odevzdání se Pánu by se před sto lety nenašli muži odhodlaní vsadit vše na Krista a přijít budovat novou komunitu. Bez Pána v Eucharistii bychom dnes neměli žádný důvod k slavení...  Během celého týdne se slavení zůčastnil provinciál P. Manuel Barbiero a k jednotlivým bodům slavení přijeli zástupci několika dalších eucharistiánských komunit a mnozí diecézní kněží Turínské diecéze. 
 
LA MURE, Francie: Otec Louis Schaffner oznámil, že všichni zájemci o navštívení domu našeho zakladatele, sv. Petra Juliána Eymarda, se mohou hlásit výhradně francouzsky na adrese: Père Louis Schaffner, Maison St Pierre-Julien Eymard 67, Rue du Breuil, 38350, LA MURE D'ISÉRE FRANCE, nebo na tel/fax: (33) 4 76 81 22 55. Pouť do La Mure je vhodné spojit s navštívením nedaleké La Sallety a Arsu.
 
COLOMBO, Sri Lanka: Poslední článek hovoří o situaci v Colombu, kde vlivem rasových nepokojů stále přibývá sirotků. Článek vypráví především o domově založeném ctihodným Vajira Sri Thero, který se v roce 1983 ujal prvních 101 dětí. Dnes v tomto domově žije 380. Komunita sv. Filipa Neri ve spolupráci s dárci z farnosti přijala padesát z těchto dětí ke společnému slavení vánoc a připravila pro každé z nich nějaký dárek. Byly to krásné vánoce jak pro oněch padesát dětí tak pro řehoníky i farníky. Chudí se dokázali rozdělit s ještě ubožejšími a tak se všichni mohli radovat z nově  narozeného Krista, který byl uložen do jeslí. 
 
 
Číslo 120
Poslední číslo roku 2000 shrnuje všechna výročí (narození, prvních slibů a kněžského svěcení) a úmrtí našich řeholníků. Zprávy o úmrtích přicházejí průběžně do všech komunit, kde je za každého zesnulého spolubratra sloužena mše svatá. Tvoříme tak jedinou kongregaci, jediné společenství, v níž jsme shromážděni společně my, kteří ještě putujeme, s bratřími, kteří svoji pouť do Otcova domu již dokončili. 
 
Číslo 119
MARSEILES (Francie): - Otec Guitton: 10.října 2000 byla po 140 letech činnosti uzavřena kommunita v Marseiles, "nejmladší z dcer naší kongregace", založená naším svatým zakladatelem, otcem Eymardem jako druhá komunita kongregace. Z této komunity, v níž byl prvním superiorem pozdější (druhý) generální představený kongregace, fregatní kapitán De Cuers, se rozšířilo hned v prvních dvou letech života komuniy dnešní Eucharistické hnutí. Od roku 1859-1875 byla tato komunita scholastikátem eucharistiánů.
 

ARGENTINA: U příležitosti 50. výročí kněžského svěcení otce Josè Bevilacqua byl připomenut jeho život zasvěcený církevní hudbě. Svá můzická studia začal v roce 1950 na univerzitě v La Plata, vyšší umělecké škole v oboru varhanní hudby. Pokračoval na Papežské katolické universitě v  Argentině na fakultě věd a hudebních technik, kde získal licenciát v oboru sakrální hudby. Studia zakončil na Papežském institutu sakrální hudby v Římě. Na mnoha místech v latinské americe se pak věnoval této činnosti, především zaměřen na gregoriánský chorál ale také sám skládal. Za svoji činnost na tomto poli obdržel již uznání biskupů z Chile, Argentiny, Uruguaye a Paraguaye. V současné době vyučuje na universitě v La Plata.

 
ŘÍM: Od 30. října do 3.listopadu se v Římě sešla mezinárodní formační komise. Zprávu o setkávání podávají náš evropský novicmistr Guglielmo Rota a Antoine Makela z Conga. Kromě zajímavých přednášek (přednášeli P.Fiorenzo Salvi, generální superior; P.Hans van Schijndel, generální konsultor odpovědný za formaci; P.Vittore Boccardi, ředitel časopisu Cenacolo; P.Antony Mc Sweeny, bývalý generální představený kongregace, nyní ředitel centra Eucharistie) podrthli fakt týdne stráveného společně s komunitou generální rady ve slopečné modlitbě a bratrském sdílení. Součástí setkání bylo i společné putování ke svaté bráně  basiliky Svatého Petra a společná modlitba na hrobu prvního z apoštolů.
 
AFRIKA: Novic Blaise Armel Vivien NDOUDI ve svém článku informuje o pěti bratřích, kteří zakončili noviciát a složili své první řeholní sliby ještě na půdě interafrického noviciátu. Tento noviciát je obzvláštním znamením jednoty, novicové pochází z různých, často znepřátelených národů. Všech pět nových kleriků bude pokračovat ve společném scholastikátě studiem teologie a přípravou ke kněžství. Africká misie je od začátku vedena především italskou provincií. Během příští generální kapituly by se již z obou regionů, které zasahují území několika národů, měly stát samostatné provincie. 
 
BRAZÍLIE: Otcové Marcelo Carlos da Silvia a Antonie Geraldo Alves informují o průběhu Roku povolání 2000, který v Brazilské provincii zahájili zakončili o Slavnosti Krista Krále, 26.listopadu. Během tohoto roku probíhaly zvlášť připravované mše svaté, společné adorace a modlitební vigilie ve všech komunitách provincie Svatého Kříže. Během celého roku také probíhal zvláštní formační program zaměřený na hlubší spojení s laiky z Eucharistického hnutí a na nové pochopení a oživení charismatu našeho svatého zakladatele.
  
SSS Publikace: Poslední část SSS International je již tradičně věnována novým publikacím našich řeholníků. V tomto čísle je stručně představena práce otce Justina Sequeira, "Making the Eucharist Work. A practical approach to the celebration of the Eucharist." a společná práce italského Equipe Tabgha, centra formace eucharistické laiků a lidových misií, která vyústila ve vydání dokumentu "Jeden Chléb, jedno Tělo - Osnova eucharistického života laiků". Tento dokument je již přeložen do němčiny, češtiny a slovenštiny a je jakousi "řeholí" Eucharistického hnutí.
 
Číslo 117
AFRIKA: Otec Omer TERMOTE SSS., generální konsultor pro Afriku informuje o tamním stavu kongregace: 2 SSS biskupové, dále pak v 11 komunitách žije 25 řeholníků s věčnými sliby, 20 misionářů, 18 studentů a 11 noviců. Svoje naděje v dobrý rozvoj kongregace v Africe zakládal nejen na těchto číslech svědčících o vysokém procentu nových povolání, ale i velkém úspěchu dobré spolupráce mezi misionáři z Filipín s místní komunitou v Ugandě. Ve dvou diecézích proběhl za pomoci Eucharistiánů diecézní eucharistický kongres, který se setkal s velkým zájmem obyvatelstva. 
Studenti afrického scholastikátu pořádali eucharistické dny pro mladé lidi z okolí. Velká účast překvapila nejen pořádající. 
  
ŘÍM: Setkání mládeže s papežem - Otec Klaus Costabiei SSS. informuje o průběhu animace adorací v pěti kostelech v centru Říma během setkání. Celodenní adorace - nejen podle připravených materiálů v pěti světových jazycích spolu s přicházejícími skupinkami mladých, ale ve volných chvílích soukromá adorace členů organizačního týmu způsobila nadšení u všech, kdo se na přípravě podíleli. Na členy skupiny Emmaus a účastníky Eurocampa, kteří byli k přípravě přizváni, udělalo velký dojem i vřelé přijetí oběma eucharistiánskými komunitami města Říma. Otec Marurizio ZORZI SSS. koordinátor skupiny Emmaus a Eurocampa v tom vidí povzbuzení pro všechny SSS komunity k větší otevřenosti našich klášterů pro mladé lidi a k užší spolupráci. 
  
Během prázdninových měsíců odešli k Pánu:
Donald Brouillard (New Yourk, 77 let věku, 49 let kněžství a 54 let od slibů)
Walter Meesters (Nijmegen, 78 let, 39 let knězem a 42 řeholníkem)
John Jarlath Murphy (Dublin, 87 let, 55 kněžství a 27 let od slibů.)
Mario Buffoni (San Benedetto del Tronto, 72 let, 45 knězem a 51 let SSS)
  
Číslo 116 (červen 2000)
Přineslo informace o 3 národním kongresu LITES (Seminář život v Eucharistii) v Dublinu. Dále informuje o květnové pouti generální rady na místa spojená s životem a dílem našeho zakladatele sv. Petra Juliány Eymarda. Taktéž přináší informace o nových publikacích našich řeholníků a článek Život ve víře.
  
Číslo 115 B (květen 2000)
Nový SSS biskup !
Svatý otec jmenoval světícím biskupem v Haarlemu v Holandsku provinciála holandské provincie Eucharistiánů  P. Jan van Burgsteden SSS. doposud žijícího v komunitě "AGAPE" v Amsterodamu. Donedávna zastával také funkci novicmistra. Stává se tak sedmým biskupem z kongregace Eucharistiánů. 
Zprávu sdělil 27.6.2000 generální konsultor P.Omer Termonte SSS
   
115 (květen 2000)
Založení kláštera v Ugandě
Nové publikace našich řeholníků
Mezinárodní kongres LITES (Seminář život v Eucharistii) v Glasgow
   
114 (duben 2000)
Nová africká bible (ve spolupráci Eucharistiánů)
TABGHA - SSS komunita pro evangelizaci
Setkání SSS řeholníků s laiky ...
   
113 (únor 2000)
Email adresy, Report z Africké a Asijské konference
Nový biskup vysvěcen v Africe, ...
   
112 (prosinec 99/leden 2000)
Zprávy z Latinské ameriky, Evropská konference
Společný formační program před věčnými sliby - Manila 99, ...
  

111 B (listopad 1999)

Nový biskup S.S.S.
   

číslo 111 (říjen 1999)

Slavení Eucharistie na uvítání generální rady
Zemřelí spolubratří
Profese
Svěcení
Setkání LITES !!!
Osobní svědectví z noviciátu !!!
 

 


Návštěvníků stránky:

www.eucharistie.cz   

 

      St. Pierre-Julien EYMARD     

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU

 

©2000  Kongregace Nejsvětější svátosti,  email: chrast@katolik.cz, telefon (0043) 1 597 81 17 51