4. Výběr modliteb a činností spojených s odpustky.

 

Kromě těchto tří všeobecných cest, kterými se dá dosáhnout odpustků budou propůjčením odpustků vyznamenány ještě určité modlitby a činnosti, zčásti z důvodu jejich úctyhodné tradice, zčásti pak pro jejich nutnost a nenahraditelnost v dnešní době.

Modlitby a práce spojené s odpustky budou v následujícím textu zvlášť vypočítány, aby tak byla naznačena jejich výjimečnost.

Z dřívějšího odpustkového seznamu byly pro svou velikou důležitost zachovány některé činnosti. Při tom ale byly provedeny také některé změny.

Jestliže některá modlitba (růženec…) nebo činnost spojená s odpustky může být vhodným způsobem rozdělena, a když není možné vykonat ji celou, bude odměněna odpovídající částí z propůjčených odpustků (částečnými odpustky).

 

 

V následujícím textu následuje praktický výběr modliteb a činností spojených s odpustky, které jsou vhodné pro každodenní „použití“.

 

Obsah

 

A)   Modlitby spojené s plnomocnými odpustky

 

a)      Růženec

Plnomocný odpustek bude propůjčen každému, kdo se růženec pomodlí v kostele (nebo veřejné kapli), v rodině, řeholním společenství nebo náboženském spolku. V jiných, než zde jmenovaných případech budou propůjčeny částečné odpustky.

Podmínky pro získání plnomocného odpustku (mimo třech obvyklých – zpovědi, přijímání a modlitby na úmysl papeže):

-              Pět tajemství růžence musí následovat bezprostředně po sobě (bez přerušení).

-              S ústní modlitbou je spojeno rozjímání růžencových tajemství.

-              Při společné modlitbě růžence musí ten, kdo se předmodlívá, obvyklým způsobem uvést do rozjímání jednotlivých tajemství.  Při soukromé modlitbě stačí, když během modlitby jsou tajemství v tichosti rozjímána. (48)

 

b)      Pobožnost křížové cesty

Plnomocný odpustek bude propůjčen za vykonání křížové cesty.

 

Podmínky:

-              Křížová cesta musí být vykonána právoplatným způsobem

-              Musí obsahovat 14 zastavení. Vyobrazení utrpení Páně přitom není podmínkou.

-              Projítí křížové cesty (14 zastavení). Téma a forma je na volném uvážení. Přesto je záhodno, prorozjímat všechna jednotlivá zastavení.

-              Pokud při veřejné pobožnosti nemohou všichni účastnící kráčet křížovou cestou aniž by to rušilo, pak postačí, pokud od zastavení k zastavení půjde ten, kdo pobožnost vede.

-              Ti, kdo se z vážných důvodů nemohou účastnit na křížové cestě, (nemocní, pohybově postižení…) mohou získat plnomocné odpustky, pokud se nejméně půl hodiny věnují četbě a rozjímání o Kristově utrpení. (63)

 

c)      Modlitba před vyobrazením Ukřižovaného.

Každý pátek během postní doby získají plnomocné odpustky věřící, kteří po svatém přijímání rozjímavě vykonají následující modlitbu před vyobrazením Ukřižovaného (ať už obrazem nebo křížem):

 

      „Hleď, dobrý Ježíši. Před Tvou tváří se vrhám na kolena a v hloubce srdce Tě pokorně prosím: vtiskni mému srdci živoucího ducha víry, naděje a lásky; pravou lítost nad mými hříchy a pevnou vůli se polepšit. S vroucí účastí a hlubokou bolestí hledím na Tvých pět ran a uvažuji při tom, co o Tobě předpověděl prorok David: „Probodli mé ruce i nohy,spočítali všechny mé kosti.“

 

Během ostatních dní roku budou za tuto modlitbu propůjčeny částečné odpustky. (22)

 

Obsah

 

 

B)   Činnosti spojené s plnomocnými odpustky

 

C)    Adorace před Nejsvětější svátostí:

Kdo se nejméně půl hodiny bude klanět před Nejsvětější svátostí – také pokud je uzavřena ve svatostánku – získává plnomocný odpustek (za obvyklých podmínek). Částečné odpustky budou propůjčeny za kratší návštěvu a krátkou adoraci (3).

 

a)      Návštěva patriarchálních basilik v Římě:

Plnomocné odpustky budou propůjčeny za zbožnou návštěvu jedné ze čtyř hlavních římských basilik (Basilika svatého Petra, Svatého Pavla za hradbami, Panna Maria Sněžná – „Santa Maria Maggiore“, Lateránská basilika).

-              V den titulárního svátku basiliky

-              Jednou ročně v libovolný den (soukromá pouť)

-              Při každé nařízené slavnosti. (11)

 

Obsah

 

b)      Papežské požehnání:

-              Věřící křesťan, jenž zbožně přijme papežské požehnání „Urbi et orbi“ – i při jeho televizním nebo rádiovém přenosu – získává plnomocný odpustek. (12)

-              Biskupové mohou věřícím své diecéze třikrát ročně udělit papežské požehnání, které je spojeno s plnomocnými odpustky. Tyto odpustky mohou získat i diecézané, kteří se ze závažného důvodu nemohou fyzicky účastnit liturgie, ale sledují posvátné úkony prostřednictvím rozhlasu nebo televize (dekret z 13.12.1985).

 

c)      Návštěva hřbitova

Věřící, jenž navštíví hřbitov a zbožně se pomodlí za ubohé duše, získává následující odpustky:

-              od 1. do 8. listopadu plnomocné;

-              ostatní dny v roce částečné.

 

d)      Uctívání kříže na Velký pátek

Věřící křesťané o Velkém pátku získají plnomocné odpustky, pokud se zúčastní veřejné bohoslužby a políbí kříž (17).

 

e)      Během Eucharistického kongresu:

Plnomocné odpustky budou propůjčeny věřícím, kteří se zbožně zúčastní závěrečné bohoslužby Eucharistického kongresu (23).

 

Obsah

 

f)       Za exercicie

Kdo se vykoná nejméně třídenní exercicie, získává plnomocný odpustek.

 

g)      Odpustky umírajícím (i bez účasti kněze!)

Církev propůjčuje umírajícím plnomocné odpustky, pokud:

-              není-li možno sehnat kněze, který by udělil svátost posledního pomazání a apoštolské požehnání, a tím udělil plnomocné odpustky;

-              jestliže se umírající „během svého života pravidelně modlil“;

-              jestliže je umírající ve stavu milosti posvěcující (přinejmenším skrze dokonalou lítost – či předříkávání slov lítosti před umírajícím!)

-              tři obvyklé podmínky k dosažení plnomocných odpustků mohou být „prominuty“, pokud se umírající „během svého života pravidelně modlil nějaké modlitby“;

-              tento odpustek „v hodině smrti“ může být získán, ačkoli umírající v ten den již jednou plnomocný odpustek získal (28).

 

h)      Za užívání posvěcených předmětů

Kdo zbožně nosí předmět posvěcený papežem nebo biskupem (medailku, křížek, růženec, škapulíř), může v den slavnosti Petra a Pavla získat plnomocný odpustek. Kromě obvyklých podmínek se ale musí ještě pomodlit vyznání víry.

Je-li předmět platně posvěcený normálním knězem, bude za jeho zbožné nošení propůjčen částečný odpustek.

 

i)        Závěrečná slavnost misií

Kdo při konání (lidových) misií vyslechne nejméně jedno kázání a bude se účastnit slavení závěrečné mše svaté, může získat plnomocný odpustek (41).

 

Obsah

 

j)        Slavnost prvního svatého přijímání

Kdo sám slaví první svaté přijímání, nebo se účastní na farní slavnosti prvního svatého přijímání, získává plnomocný odpustek (42).

 

k)     Primice

Plnomocný odpustek bude propůjčen primiciantovi při slavení jeho první mše svaté, stejně jako věřícím, kteří se této slavnosti zbožně zúčastní, bude-li mše slavena slavnostním způsobem (43).

 

l)        Slavení kněžského jubilea

V den 25.,50. nebo 60. výročí kněžského svěcení bude jubilantovi propůjčen plnomocný odpustek, pokud přitom obnoví slib věrně vykonávat povinnosti svého povolání (49).

 

m)    Četba Písma svatého

Kdo se nejméně půl hodiny bude s úctou náležející bohoslužbě slova věnovat četbě Písma svatého (podle způsobu „lectio divina“ – duchovního – rozjímavého čtení), získává plnomocný odpustek (za obvyklých podmínek).

Za kratší čtení Písma jsou propůjčeny částečné odpustky (50).

 

n)      Návštěva farního kostela

Plnomocný odpustek získá ten, kdo zbožně navštíví farní kostel:

-              v titulární svátek kostela (poutní slavnost)

-              2. srpna („Portiunkula“).

Tyto odpustky mohou být získány i v jiný den pevně stanovený diecézním biskupem (65).

Ke třem obvyklým podmínkám je třeba se ještě během návštěvy kostela pomodlit Otče náš a Vyznání víry.

 

Obsah

 

o)      O svátku všech svatých (2.listopadu)

Plnomocný odpustek přivlastnitelný jen ubohým duším (v očistci) bude propůjčen v tento den při návštěvě kostela (či veřejné kaple).

Tyto odpustky mohou být s povolením místního biskupa mohou být získány také v neděli předcházející nebo následující svátku všech svatých. (Modlitby Otče náš a Vyznání víry - v kostele – spolu s obvyklými třemi podmínkami.) (67)

 

p)      Návštěva klášterního kostela v den svátku zakladatele

Plnomocné odpustky budou propůjčeny za zbožnou návštěvu klášterního kostela (nebo kaple) v den svátku zakladatele příslušného řádu (či kongregace.)

K obvyklým třem podmínkám přibývá znovu Otče náš a Vyznání víry během návštěvy kostela.

 

q)      Obnovení křestních slibů

Plnomocný odpustek bude propůjčen každému, kdo při slavení Velikonoční noci (vigilie) obnoví své křestní závazky. Stejně tak, pokud svůj křestní slib obnoví v den jeho výročí.

Částečné odpustky budou propůjčeny za každé obnovení křestních slibů (70).

 

Pozn.: Obvyklé tři podmínky (zpověď, přijímání, modlitba na úmysl papeže) jsou předepsané pro získání každého plnomocného odpustku, i když o tom není v jednotlivých článcích zmínka.

 

Obsah