C)  Modlitby spojené s částečným odpustkem:
 
-         Znamení kříže
-         Vzbuzení tří božských ctností

-         Apoštolské vyznání víry

-         Te Deum – Bože, chválíme tebe         - pro soukromou pobožnost

- zpívaná verze

-         Veni, Creator Spiritus – Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý

-         Přijď Duchu Svatý

-         Děkujeme ti

-         Litanie

-         Tantum ergo  

-         Adoro te devote – Klaním se Ti vroucně

-         Duše Kristova, posvěť mně!

-         Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane

-         Magnifikat

-         Memorare

-         Salve Regina

-         Pod ochranu tvou

-         Anděl Páně

-         Vnitřní modlitba

-         Modlitby za kněžská a řeholní povolání

-         Oslava svatých

-         Modlitba ke svatému andělovi strážnému

-         Večerní modlitba

 

Částečné odpustky - modlitby

 

Hlavní obsah

 

 

a)      Znamení kříže

se slovy: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen (55).

 

 

b)      Vzbuzení tří božských ctností

Můj Bože! Věřím v tebe, protože jsi neomylná Pravda.

Můj Bože! Doufám v tebe, protože jsi nekonečné Milosrdenství.

Můj Bože! Miluji tě, protože jsi nejvyšší Dobro nejvíc hodné lásky.

Můj Bože! Z lásky k tobě lituji všech svých hříchů.

 

(nebo delší verze z českého kancionálu č.19.)

Věřím všechno, co vtělený Bůh Ježíš Kristus učil, co hlásali apoštolové a co učí Kristova církev. V této víře chci žít a umřít. Bože, rozmnož mou víru.

Doufám v tebe, můj Bože, - že mi odpustíš hříchy, udělíš mi svou milost a zachováš mě navěky. Můžeš to dát: jsi všemohoucí. Chceš to dát: jsi dobrotivý a milosrdný. A skutečně to dáš: vždyť jsi to slíbil a jsi svému slovu věrný. Bože, upevni mou naději.

Miluji tě, Bože, protože jsi můj dobrotivý Otec. Miluji tě nadevšecko, protože jsi nejvyšší Dobro, Krása a Štěstí – a jsi hoden mé veškeré lásky. Miluji své bližní a v nich miluji tebe. Bože, rozněcuj mou lásku.

 

Částečné odpustky - modlitby

 

Hlavní obsah

 

c)      Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen

(kancionál č.002)

 

d)      Te Deum – Bože, chválíme tebe (60)

 

K soukromé pobožnosti: (Kancionál č.061)

 

Bože, tebe chválíme, tebe, Pane, velebíme.

Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země.

Všichni andělé, cherubové i serafové,

všechny mocné nebeské zástupy bez ustání volají:

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů,

plná jsou nebesa i země tvojí vznešené slávy.

Oslavuje tě sbor tvých apoštolů,

chválí tě veliký počet proroků,

vydává o tobě svědectví zástup mučedníků;

a po celém světě vyznává tvá církev:

neskonale velebný, všemohoucí Otče,

úctyhodný Synu Boží, pravý a jediný,

božský Utěšiteli, Duchu Svatý.

Kriste, Králi slávy, tys od věků Syn Boha Otce;

abys člověka vykoupil, stal ses člověkem a narodil ses z Panny;

zlomil jsi osten smrti a otevřel věřícím nebe;

sedíš po Otcově pravici a máš účast na jeho slávě.

Věříme, že přijdeš soudit, a proto tě prosíme:

přispěj na pomoc svým služebníkům,

vždyť jsi je vykoupil svou krví;

dej, ať se radují s tvými svatými ve věčné slávě.

Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví,

veď ho a stále pozvedej.

Každý den tě budeme velebit

a chválit tvé jméno po všechny věky.

Pomáhej nám i dnes,

ať se nedostaneme do područí hříchu.

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi.

Ať spočine na nás tvé milosrdenství,

jak doufáme v tebe.

Pane, k tobě se utíkáme, ať nejsme zahanbeni na věky.

 

Částečné odpustky - modlitby

 

Hlavní obsah

 

 

Zpívaná verze: (Kancionál č.932)

 

Bože chválíme tebe, Pane, moc tvou velebíme, kterou zná zem i nebe, všem tvým skutkům se divíme; když se vše v světě mění, ty sám zůstáváš bez proměny.

 

Vše, co jen chválit může, cherubové, serafové, chválí tě, velký Bože, nebe, země zástupové, ode všech jsi nazýván: Svatý, Svatý, Svatý Pán.

 

Svatý Pán, Bůh Sabaoth (zástupů), Svatý, jenž řídí národy, jenž pomáhá z běd a psot. Nebe, zem, povětří, vody plné jsou cti, chvály tvé, neb vše tvoje dílo je.

 

Apoštolů slavný sněm a proroků řad veliký posílá v plesání svém k trůnu vroucí díky; kolik je mučedníků, tolik je chvalořečníků.

 

Po všem okrsku země tobě, Otče, velcí, malí, když jsou tvé svaté plémě, vděčně prozpěvují chvály, vzdávají čest i Synu na trůnu sedícímu.

 

Též i Duchu Svatému, který svatá naučení uděluje každému a v smutku je utěšení, lid křesťanský se klaní, všude jeho chvála zní.

 

Ty, Otce věčný Synu, vtělil ses, sestoupiv z nebe, chtě smazat naši vinu vydals na smrt kříže sebe; milost jsi nám vydobil, od hříchu osvobodil.

 

Tebou je všem, kdo věří, nebes brána otevřena, s důvěrou kdo k tobě zří, zastáncem tě u Otce má. Že přijdeš svět souditi, máme mít vždy v paměti.

 

Buď milostiv dětem svým, požehnej dědictví svému, veď nás světlem nebeským a povyš až k trůnu svému, ať tě, plní vděčnosti, chválíme na věčnosti.

 

Přispěj zatím k pomoci drahou krví vykoupeným, chraň a braň je svou mocí,přičti ke svým vyvoleným; po časném pak bloudění, přiveď nás ke spasení.

 

To buď naše snažení: tebe a tvé jméno vzývat, čest a díkůčinění po všechny dny tobě zpívat. Rač od hříchů chránit nás jak dnes, tak po všechen čas.

 

Pane, smiluj, smiluj se, buď s námi tvé požehnání; oč prosíme, staniž se podle našeho doufání. Kdo v tě doufá samého, neopustíš žádného.

 

K: Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému. (Aleluja.)

L: Chvalme a vyvyšujme ho navěky. (Aleluja.)

K: Pane, vyslyš mou modlitbu.

L: A mé volání přijď k tobě.

K: Modleme se: Bože, tvé milosrdenství je nezměrné a tvá dobrotivost jako nevyčerpatelný poklad; vzdáváme díky tvé velebnosti za udělené dary a prosíme, abys nás neopouštěl a připravil k budoucím odměnám. Skrze Krista, našeho Pána.

L: Amen.

 

Částečné odpustky - modlitby

 

Hlavní obsah

 

e)      Veni, Creator Spiritus – Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý (61).

 

Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám a navštiv myslí našich chrám, z výsosti nebes zavítej, do duší nám svou milost vlej.

 

Tys utěšitel právem zván, tys dar, jenž Bohem věčným dán, zdroj živý, láskyplný dech, tys posvěcení myslí všech.

 

Ty sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

 

Rač světlo v mysli rozžehnout, vlij do srdcí nám lásky proud, našeho těla slabosti zhoj silou svojí milosti.

 

Dál nepřítele zapuzuj a duši pokuj uděluj, ať vždycky pod vedením tvým vyhnem se vlivům škodlivým.

 

Nauč nás Boha Otce znát a Syna jeho milovat a v tebe, Duchu Svatý, zas důvěřovati v každý čas.

(Kancionál č. 423)

 

f)       Přijď Duchu Svatý,

naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

 

K: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno

L: a obnovíš tvář země.

K: Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána.

L. Amen.  (62)

(Kancionál č.003)

 

g)      Děkujeme ti,

všemohoucí Bože, za všechna tvá dobrodiní. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. (7)

(Kancionál č.026 – Modlitba po jídle)

 

Částečné odpustky - modlitby

 

Hlavní obsah

 

h)      Litanie

Částečné odpustky budou propůjčeny za následující litanie:

-              Ježíšovy litanie

-              Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (Kanc.č.065)

-              Loretánské litanie (Kanc. č. 067)

-              Litanie ke všem svatým (Kanc. č. 068)

-              Litanie ke svatému Josefovi

 

i)        Tantum ergo  (poslední dvě sloky Pange lingua od sv. Tomáše ?)

 

a)      částečné odpustky vždycky

b)      plnomocné odpustky při slavnostním zpěvu na Zelený čtvrtek nebo o slavnosti Těla a Krve Páně. (59)

 

Před svátostí touto slavnou, v úctě skloňme kolena, bohoslužbu starodávnou, nahraď nová vznešená, doplň smysly, které slábnou, víra s láskou spojená.

 

Otci, Synu bez ustání chvála nadšená ať zní, sláva, pocta, díkůvzdání naše chvály provází. Duchu též ať vše se klaní, který z obou vychází. Amen.

(Kancionál č.704 – lat. originál č. 705)

 

Částečné odpustky - modlitby

 

Hlavní obsah

 

j)        Adoro te devote – Klaním se Ti vroucně (sv. Tomáš)

 

Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš, jenž tu ve svátosti sebe ukrýváš. Tobě srdcem svým se zcela poddávám, před tebou svou slabost, Bože vyznávám.

 

Zrakem, hmatem chutí tebe nevnímám, a jen sluchem svým tě, jistě poznávám. Věřím vše co hlásal, světu Kristus Pán, v něm je základ pravdy, lidstvu všemu dán.

 

Na kříži jsi tajil, jenom božství své. Zde je také skryto, člověčenství tvé. Obojí však věřím, celým srdcem svým, o milost tě prosím s lotrem kajícím.

 

Rány tvé jak Tomáš, vidět nežádám; že jsi Pán a Bůh můj, vroucně vyznávám. Rač mé chabé víře větši sílu dát, více v tebe doufat, víc tě milovat.

 

Plode smrti Páně, Chlebe života, v němž se lidem dává Boží dobrota, dej mé duši stále jenom z tebe žít, v tobě Boží lásku rozjímat a ctít.

 

Dobrý Pelikáne, Jezu, Pane můj, krví svou nás hříšné z hříchů očišťuj, vždyť jediná krůpěj její stačila, aby všeho světa viny obmyla.

 

Rač, ó Jezu Kriste, jenž jsi nám zde skryt, srdci toužícímu touhu vyplnit, abych, jak zde hledím s vírou na oltář, v nebesích tě jednou spatřil tváří v tvář.

(Kancionál č. 712)

 

k)     Duše Kristova, posvěť mně!

Tělo Kristovo, zachraň mně.

Krvi Kristova, napoj mne.

Vodo, jenž jsi vytryskla z Kristova boku, obmyj mne.

Utrpení Kristovo, posiluj mne.

Dobrý Ježíši, vyslyš mne.

Ukryj mne ve svých ranách.

Nenech mne se od tebe oddělit.

Chraň mně před Zlým nepřítelem.

V hodině mé smrti mne zavolej,

abych přišel k tobě,

chválit tě s tvými svatými

v tvém věčném království. Amen. (10)

 

Částečné odpustky - modlitby

 

Hlavní obsah

 

l)        Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,

a světlo věčné ať jim svítí.

Ať odpočinou ve svatém pokoji. Amen.

 

m)    Magnifikat

 

Velebí má duše Hospodina

a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli,

neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.

Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství

trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.

Mocně zasáhl svým ramenem,

rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.

Hladové nasytil dobrými věcmi

a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele,

pamatoval na své milosrdenství,

jak slíbil našim předkům,

Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,

jako byla na počátku i nyní i vždycky

a na věky věků. Amen.

(breviář / ke zpěvu kancionál č. 84 Nešpory)

 

n)      Memorare:

Pamatuj, dobrotivá Panno Maria: nikdy nebylo slyšeno, že bys opustila toho, kdo u tebe hledal ochranu, volal o pomoc a úpěnlivě prosil o tvoji přímluvu. V této důvěře se utíkám k tobě, Matko a Panno panen! Přicházím k tobě a jako hříšník před tebou vzdychám. Matko věčného Slova, neodmítej slova mých proseb, ale milostivě mne slyš a vyslyš. Amen. (32)

 

Částečné odpustky - modlitby

 

Hlavní obsah

 

o)      Salve Regina

Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno, Maria!

(Kancionál č.007)

 

p)      Pod ochranu tvou

se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

(Kancionál č.008)

 

q)      Anděl Páně (Kancionál č. 005)

Ve velikonoční době pak: Raduj se, Královno nebeská (Kanc.č.006)

 

r)       Vnitřní modlitba

Věřící, jenž se věnuje vnitřní modlitbě, získává částečné odpustky. (38)

 

Částečné odpustky - modlitby

 

Hlavní obsah

 

s)      Modlitby za kněžská a řeholní povolání:

Částečné odpustky budou propůjčeny každému, kdo se bude modlit modlitby za kněžská a řeholní povolání schválené k tomu církví.

 

Např.

-              Pane, pošli své církvi svaté kněze a horlivé řeholníky.

-              Pane, pošli dělníky na svou žeň.

-              Ježíši, Spasiteli světa, posvěť kněze a všechny služebníky tvé Svatosti.

-              Maria, královno kněžstva, pros za nás. Vypros nám mnoho svatých kněží.

za duchovní povolání:

-              Pane Ježíši,

povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí.Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže a učiň z nich své učedníky. Vlož do jejich duší svou touhu po vykoupení všeho lidstva, s níž denně obnovuješ na našich oltářích oběť kříže. Pane, „jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás“ (Žid 7,25), otevři jim všechny kraje, kde tolik lidí usilovně hledá světlo pravdy a teplo lásky. Ať poslušni tvého povolání pokračují v tvém díle spásy na zemi, vytvářejí tvé tajemné tělo, to je církev, a stanou se solí země a světlem světa (Mt 5,13-14). Pane, dej také mnoha ženám účast na povolání, které pramení z tvé lásky. Ať jsou čisté a velkodušné. Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí evangelium, a přiveď je k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností své lásky daly do služby církve a trpících a nemocných lidí. (Pavel VI. – Kancionál č. 049)

 

t)       Oslava svatých

Kdo se v den svátku některého svatého pomodlí příslušnou modlitbu církve nebo jinou modlitbu církví schválenou, získává částečné odpustky.

 

Částečné odpustky - modlitby

 

Hlavní obsah

 

u)      Modlitba ke svatému andělovi strážnému (Kancionál č. 010)

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky ve´d a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení, ať setrvám do skonání. Po smrti pak v nebi věčně, chválím boha ustavičně. Amen.

 

v)      Večerní modlitba

Navštiv, Bože, náš příbytek a zažeň od nás všechny úklady nepřítele, pošli nám své svaté anděly, ať jsou s námi a chrání nás, a stále nás provázej svým požehnáním. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(Z kompletáře, neděle po 1. nešporách)

 

Částečné odpustky - modlitby

 

Hlavní obsah

 

 

D)  Činnosti spojené s částečnými odpustky

a.       Kdo navštíví hřbitov a alespoň v srdci se pomodlí za zemřelé, získává částečný odpustek (přivlastnitelný pouze zemřelým). – Od 1.do 8. listopadu bude za tuto návštěvu propůjčen plnomocný odpustek za obvyklých podmínek (13).

 

b.      Duchovní přijímání

Kdo v sobě probudí duchovní přijímání (víru, lásku a touhu po přijímání), jakoukoli formou zbožnosti, získává částečný odpustek (15).

 

c.       Křesťanské učení

Kdo aktivně nebo pasivně (učitel nebo žák) usiluje o křesťanskou nauku, získává částečné odpustky (20).

 

d.      Slavení novén

Kdo se zbožně zúčastní slavnostní novény před svatodušními nebo vánočními svátky, stejně jako před svátkem Neposkvrněného početí Panny Marie (8.prosince), získává částečné odpustky

 

e.      Kázání

Částečné odpustky budou také věřícím propůjčeny za pozorné a zbožné naslouchání kázání (41).

 

f.        Užívání posvěcených předmětů

Kdo zbožně nosí knězem posvěcený předmět (křížek, medailku, růženec, škapulíř), získává částečné odpustky.

 

g.      Měsíční rekolekce

Kdo vykoná měsíčně společnou jednodenní duchovní obnovu (rekolekci), nebo zbožně čte Písmo svaté (formou lectio divina), získává částečné odpustky. Pokud toto čtení trvá nejméně půl hodiny, získává, při zachování obvyklých podmínek, plnomocný odpustek. (45 + 50)

 

 

Obsah

 

5)    Střelné modlitby

 

Poznámka na úvod:

-              Následující modlitby už nejsou spojeny s odpustky. Jsou zde uvedeny jen jako příklady, ve smyslu výkladu o vzhlédnutí k Bohu uvedeného výše.

-              Tyto střelné modlitby jsou vybrány z dřívější odpustkové knihy. Vlastní zvolání k Bohu (spontánní modlitba) má ale přednost, protože vychází z hloubky srdce.

-              Ačkoli ale nejsou následující modlitby spojeny s odpustky, mohou a mají být plamennými, střelnými modlitbami uprostřed bojů a zápasů všedního dne a v povolání mají pomoci nalézt jednoduchou cestu ke stálému spojení s Bohem a nebesy. Cvičení ctností má totiž nesrovnatelně vyšší cenu, než jen „zmírnění“ pomíjejících časných trestů za dřívější hříchy.

 

Zvolání (střelné modlitby)

1.      Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

2.      Pochválena budiž nejsvětější Trojice.

3.      Můj Bože a mé všechno.

4.      Pane, nauč mně konat tvou vůli; vždyť ty jsi můj Bůh.

5.      Pane, rozmnož naši víru.

6.      Zachraň nás, Pane, hyneme.

7.      Můj Pane a můj Bože.

8.      Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

9.      Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha.

10.  Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus vládne všem.

11.  Pane, zůstaň s námi.

12.  Pane, zachraň svou církev.

13.  Dobrý Ježíši, daruj zemřelým věčný pokoj.

14.  Ty jsi Kristus, Syn živého Boha.

15.  Vše pro tebe, nejsvětější Srdce Ježíšovo.

16.  Nejsvětější Srdce Ježíšovo, důvěřuji v tebe.

17.  Srdce Ježíšovo, které láskou k nám planeš; zapal naše srdce láskou k tobě.

18.  Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi.

19.  Bože, buď milostiv nám hříšníkům.

20.  Pane, dej nám jednotu myslí v pravdě a jednotu srdcí v lásce.

21.  Ježíš, Maria, Josef.

22.  Ježíši, Maria, Josefe! Vám dávám své srdce i svou duši.

Ježíši, Maria, Josefe! Buďte se mnou v posledním boji.

Ježíši, Maria, Josefe! Buďte se mnou, abych s vámi mohl v pokoji odejít.

23.  Ježíši tichý, Srdce pokorného; přetvoř naše srdce podle Srdce tvého.

24.  Chválena a velebena budiž bez ustání, Nejsvětější Svátost oltářní.

25.  S božským dítkem Máti, rač nám požehnání dáti.

26.  Svatý kříži, naše jediná naděje, buď pozdraven.

27.  Matko bolesti, pros za nás.

28.  Matko moje, má důvěro a naděje.

29.  Oroduj za nás, svatá boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

30.  Svatá Maria, pros za nás.

31.  Nech mne, abych Tě chválil, Svatá Panno, daruj mi sílu proti tvému nepříteli.

32.  Nejsladší srdce Mariino, buď mojí záchranou.

33.  Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.

 

Obsah